Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
На зламі століть для суспільства і держави невідкладним і важливим є розв'язання цілої низки державотворчих завдань, серед яких в першу чергу є реформування економіки, проведення адміністративної реформи, а разом з цим і реформи органів внутрішніх справ. Вітчизняна юридична наука вирішує широке коло складних питань державного управління, а у цьому зв'язку - удосконалення адміністративної діяльності правоохоронних органів, зокрема міліції.

Звичайно, що в одному підручнику охопити все неможливо та і непотрібно, бо цього не вимагає навчальна програма. Але автори вважають за необхідне, щоб те коло питань, які знайшли своє висвітлення на цих сторінках, курсантами та студентами було вивчено Досконало.

Звідси і таке змістовне, з подробицями, викладення запропонованого в підручнику навчального матеріалу.

Наскільки відомо, сучасна навчальна література з адміністративної діяльності органів влади, внутрішніх справ, інших правоохоронних та правозастосовчих органів не містить матеріал в такій послідовності та обсязі. Тому автори впевнені, що підручник може вдосконалюватись тільки за умов доброзичливої критики та компетентних порад, які з вдячністю будуть вивчені і враховані в подальшій роботі.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 2. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Административное право
 4. Список використаної та рекомендованої літератури - Правоохранительные органы
 5. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 6. Правоохранительные органы Учебники по праву
 7. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 8. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с. - Международное право, европейское право
 9. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 10. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 11. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 12. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, Еспада, 2000. - 368с. - Административное право
 13. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 14. Список використаної літератури - Теория государства и права
 15. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Международное право, европейское право
 16. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ - Кримминалистика
 17. Додаток І Загальні методичні рекомендації до семінарських занять - Правовая деонтология
 18. Додаток 2 Як написати і оформити реферат - Правовая деонтология
 19. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Правовая деонтология
 20. § 2. Академічне красномовство - Риторика

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003