Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
§1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ діяльності ПОДАТКОВОЇ міліції
Проблема сплати податків в умовах деформації системи економічних відносин, дефіциту Державного бюджету України є досить актуальною.Виходячи з того, що приховування доходів від сплати податків має поширений характер і виступає лише як зовнішній прояв більш глибоких криміногенних процесів перерозподілу національного доходу на користь тіньової економіки, надзвичайно важливим є створення дійсно дієвого державного органу по боротьбі з цим негативним явищем.

В Україні процес формування органів податкової міліції розпочався в 1994 р. з утворення підрозділів по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від сплати податків в системі Міністерства внутрішніх справ. У 1996 р. Президент України видав Указ про створення у складі Державної податкової адміністрації України Головного управління податкової поліції шляхом підпорядкування Державній податковій адміністрації підрозділів Міністерства внутрішніх справ України по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування. Більше двох років діяльність податкової поліції у складі податкової адміністрації не мала чіткого законодавчого закріплення.

Тільки 14.02.1998 р. з введенням в дію Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні", невизначеність правового стану податкової поліції було усунуто.

Таким чином, податкова поліція, згідно із Законом стала мати назву "податкова міліція", яка входить до. складу органів державної податкової служби; має чітко визначені завдання та повноваження, що регулюються Законом України "Про державну податкову службу в Україні", з поширенням на посадових осіб податкової міліції основних прав, визначених Законом України "Про міліцію".

Безпосередня діяльність податкової міліції пов'язана зі здійсненням контролю за дотриманням податкового законодавства. Для виконання цієї важливої функції посадові особи податкової міліції

303

мають право проводити на підприємствах незалежно від форм власності та у громадян документальні перевірки, обстежувати приміщення підприємств та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів (п.п.1, 2, 3 ч.І ст.Н Закону України "Про податкову службу в Україні"); право здійснювати затримання громадян, проводити їх особистий огляд, огляд належних їм речей та транспортних засобів у випадках, якщо особа підозрюється у скоєнні податкового злочину, корупції в органах державної податкової служби, ухиляється від слідства та суду. Таким правом посадові особи податкової міліції користуються на підставі п.п.5, 6 ст.Н Закону України "Про міліцію". Посадові особи податкової міліції здійснюють також провадження у справах про адміністративні правопорушення, але застосовувати заходи адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства у вигляді штрафів (п.11 ст.Н Закону України "Про державну податкову службу в Україні") права не мають. Від імені органів державної податкової служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голови державних податкових адміністрацій та їх заступники, начальники державних податкових інспекцій та їх заступники. Оскільки посадові особи податкової міліції безпосередньо не приймають рішення про застосування заходів адміністративної відповідальності до осіб, винних у порушенні податкового законодавства, дію п.8 ст.Н Закону "Про міліцію" на них необхідно було поширювати лише частково.

До основних функцій податкової міліції належить, крім цього, кримінально-процесуальна, тобто діяльність, пов'язана із запобіганням злочинам у сфері оподаткування, їх розкриттям та розслідуванням (ст.ст.19, 21 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"). На податкову міліцію покладається розслідування двох видів злочинів: про приховування валютної виручки (ст.801 КК України) та про ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів (ст.1482 КК України). У справах про злочини, передбачені ст.ст.801 та 1482 КК України, попереднє слідство провадиться слідчими податкової міліції, і якщо під час розслідування цих справ будуть виявлені розкрадання, заняття забороненими видами підприємницької діяльності, порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю, фіктивне підприємництво, шахрайство з фінансовими ресурсами, фіктивне банкрутство , посадові злочини, пов'язані зі злочинами, за фактами яких порушено кримі-

304

нальну справу, вони розслідуються слідчими податкової міліції. Такий порядок передбачено ч. 4 ст. 112 КПК України, але на практиці виявлення зазначених злочинів частіш за все відбувається ще до моменту порушення кримінальної справи, на стадії виконання опе-ративно-розшукових заходів працівниками податкової міліції (право здійснення оперативно-розшукової діяльності посадовим особам податкової міліції надається відповідно до ст.ст.19, 21 Закону України "Про державну податкову службу" та п.10 ст.П Закону України "Про міліцію"), і у цьому випадку інформація про виявлені порушення чинного законодавства передається до органів внутрішніх справ.

Податкова міліція здійснює реальний вплив на стан боротьби з економічною злочинністю у взаємодії з іншими контролюючими та правоохоронними органами.

Про ефективність діяльності податкової міліції свідчать суми коштів, які надходять до Державного бюджету та кількість кримінальних справ, переданих до суду.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Основними завданнями податкової міліції є:

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

- запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

- забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

До складу податкової міліції належать: Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації України; управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції, відділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; відділи податкової міліції,

305

слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції - Перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України. Податкову міліцію в державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції - перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 2. Глава 1. Державні органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов´язана з діяльністю правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 3. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 4. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 5. § 2. Функції прокуратури - Правоохранительные органы
 6. § 14. Класні чини працівників органів прокуратури. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих - Правоохранительные органы
 7. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 8. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 9. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 10. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 11. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 12. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 13. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 14. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 15. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 16. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 17. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 18. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 19. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 20. Глава 2. Структура, чисельність, повноваження та організація діяльності правоохоронних органів. Основні та допоміжні служби і підрозділи в структурі правоохоронних органів - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003