Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
§1. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ, ЇХ ЗАВДАННЯ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Злагоджена робота транспорту забезпечує нормальне функціонування економіки, підвищення ефективності виробництва, створює умови для раціонального розміщення виробничих сил на території країни, специалізацію та кооперацію виробництва. Транспорт забезпечує розвиток міжнародних економічних зв'язків, сприяє здійсненню взаємовигідного розподілу праці між окремими країнами. Значну роль відіграє транспорт у вирішенні соціальних проблем суспільства, забезпеченні ділових, культурних і побутових поїздок населення, покращенні умов життя міського та сільського населення, розвитку культурного обміну як у країн, так і за її межами, використанні вільного часунаселення.

Разом з тим транспортні засоби становлять джерело підвищеної небезпеки для громадян, вантажів, навколишнього середовища. Тому важливо забезпечити належний рівень безпеки функціонування транспорту, громадського порядку на його об'єктах. Для успішного виконання зазначеного завдання значний вплив справляє ряд об'єктивних факторів, до яких належать зосередження на транспорті значних матеріальних цінностей, безперервність руху транспортних засобів, цілодобовий цикл роботи транспортних підприємств, потік пасажирів, який постійно змінюється, а також тяжкість наслідків порушення громадського порядку і безпеки. Все це обумовлює необхідність створення спеціальних підрозділів внутрішніх справ.

Діяльність органів внутрішніх справ на транспорті, регламену-тється законами України, указами та розпорядженнями Президента, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України. Особливості організації за функціонування цих органів встановлюється наказами, інструкціями та вказівками МВС України.

Система органів внутрішніх справ на транспорті побудована відповідно до організації транспортної системи країни на основі су-

224

ворої централізації. Цю систему можна визначити у вигляді трьох рівнів:

- Управління організації роботи органів внутрішніх справ на транспорті МВС України (УОРОВСГ);

- Управління (відділи) МВС України на транспорті (УМВСТ, ВМВСТ);

- лінійні відділи (відділення) УМВС на залізничному, повітряному, водному транспорті та лінійні пункти міліції, що входять до їх складу.

Кожен із цих рівнів має певні відмінності у змісті й обсязі покладених на них завдань та функцій.

І рівень - УОРОВСГ МВС України.

Це Управління виконує функцію керівництва діяльністю органів внутрішніх справ на залізничному, повітряному, водному транспорті в масштабі країни; координує їх роботу при здійсненні оперативно-розшукових і слідчих заходів загальномережного та міждержавного характеру; розробляє проекти наказів, інструкцій і вказівок МВС України з питань організації та діяльності транспортних органів внутрішніх справ, видає вказівки, та здійснює контроль за виконанням УМВСТ законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів і вказівок МВС України з питань охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю на транспорті, а також контролює роботу підпорядкованих органів і надає їм практичну допомогу в здійсненні найбільш складних заходів; розробляє та здійснює комплексні заходи з охорони правопорядку; вивчає, узагальнює й поширює позитивний досвід роботи органів внутрішніх справ на транспорті; вносить керівництву МВС України пропозиції щодо покращення охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю на транспортних магістралях України.

Як уже зазначалося, система органів внутрішніх справ на транспорті побудована відповідно до організації транспорту системи. Управління організації роботи органів внутрішніх справ на транспорті МВС України включає в себе відділ організації боротьби із злочинністю на залізничному транспорті, відділ організації боротьби зі злочинністю на повітряному транспорті, відділення організації боротьби зі злочинністю на водному транспорті. До складу цих двох відділів і одного відділення входять галузеві служби карного розшуку, ДСБЕЗ, підрозділи охорони громадського порядку. Окремою структурою до складу УОРОВСГ входить слідчий відділ. Для виконання

225

15

функцій внутрішньоорганізаційного забезпечення ОУРОВСТ має ор-ганізаційно-методичний відділ і канцелярію.

II рівень - це управління (відділи) внутрішніх справ МВС України на транспорті. Вони створюються, як правило, в масштабі залізниці, пароплавства, управління цивільної авіації і дислокуються в місцях розташування органів управління ними. На території України функціонують 7 управлінь Міністерства внутрішніх справ на транспорті та один відділ: Управління МВС України Донецької залізниці, Управління МВС України Львівської залізниці, Управління МВС України Одеської залізниці, Управління МВС України Придністровської залізниці, Управління МВС України Південно-Західної залізниці МВС України Чорноморського басейну, Відділ МВС України Дніпропетровського басейну.

Зазначені управління (відділи) керують підпорядкованими їм лінійними органами внутрішніх справ, здійснюють контроль за їх діяльністю, надають практичну допомогу в здійсненні найбільш складних заходів, забезпечують підбір, підготовку і розподіл кадрів, вирішують питання матеріально-технічного забезпечення підрозділів. Крім цього, УМВСТ (ВМВСТ) беруть безпосередню участь у здійсненні заходів щодо охорони громадського порядку і безпеки. Вони організують роботу щодо запобігання, припинення і розкриття злочинів, охорони власності, здійснюють комплексні заходи по боротьбі з окремими видами правопорушень тощо. Основні напрямки діяльності управління (відділу) внутрішніх справ на транспорті визначають його структуру. В складі цих органів утворюються чергові частини, галузеві апарати (карного розшуку, ДСБЕЗ, охорони громадського порядку, слідчі підрозділи тощо).

НІ рівень -лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ, які з основною ланкою в системі органів внутрішніх справ на транспорті. Вони безпосередньо забезпечують охорону громадського порядку, громадську безпеку, ведуть боротьбу із злочинністю та іншими правопорушеннями на вокзалах, пристанях, в портах, аеропортах, на суднах, на зупинках і посадочних майданчиках, на інших об'єктах транспорту. В цих органах зосереджена основна маса людських ресурсів і техніки. Реалізуючи основний обсяг правозастосовних і обслуговуючих функцій системи, вони визначають загальні результати її роботи.

Лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ створюються, як правило, в масштабі відділень залізничних станцій, портів. Під час їх створення та розподілу дільниць обслуговування за основу часті-

226

ше всього береться принцип виробничої структури залізниць, пароплавств і управлінь цивільної авіації, ані адміністративно-територіальний розподіл країни.

У своїй діяльності лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ на станціях, в портах та аеропортах підконтрольні відповідним управлінням (відділам) внутрішніх справ на транспорті.

У складі лінійних відділів (відділень) є галузеві апарати (карного розшуку, ДСБЕЗ, ВЕЗПВ, охорони громадського порядку, слідства, дізнання, чергова частина, і канцелярія).

Організаційна побудова лінійних відділів внутрішніх справ відзначаються різноманітністю, оскільки залежить від умов середовища функціонування та обсягу завдань щодо здійснення тієї чи іншої функції. Так, у деяких лінійних відділах створено стройові підрозділи міліції (батальони, роти патрульно-постової служби), підрозділи по обслуговуванню техніки і зв'язку, ІТЗ, прийомники-розподільники для осіб, затриманих за бродяжництво. Деякі лінійні відділи внутрішніх справ на транспорті мають у своєму складі лінійні відділення.

Низовими структурними ланками транспортних органів внутрішніх справ є лінійні пункти міліції. Вони створюються на залізничних станціях, в морських або річкових портах, аеропортах з невеликим обсягом пасажирських і вантажних перевезень.

До основних завдань лінійних органів внутрішніх справ на транспорті належать:

- забезпечення охорони громадського порядку на транспортних магістралях, в рухомому складі, на морських, річкових суднах, повітряних лайнерах та інших об'єктах транспорту;

- попередження та припинення злочинів та інших правопорушень;

- швидке і повне розслідування та розкриття злочинів, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які їм сприяють;

- забезпечення охорони державної власності, захист прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ і організацій від злочинних посягань та інших антигромадських дій;

- здійснення разом з авіапідприємствами заходів щодозабезпе-чення безпеки польотів, охорони життя і здоров'я пасажирів та членів екіпажів повітряних суден.

Відповідно до зазначених завдань лінійні органи внутрішніх справ виконують такі функції:

227

- забезпечують охорону громадського порядку на дільницях обслуговування;

- здійснюють у встановленому порядку нагляд за виконанням посадовими особами та громадянами рішень органів державної влади з питань охорони громадського порядку та безпеки користування транспортом;

- проводять роботу щодо попередження та припинення злочинів, інших антигромадських дій, виявляють причини та умови, які сприяють правопорушенням, вживають заходів до їх усунення;

- ведуть разом з іншими державними органами та громадськими організаціями боротьбу з пияцтвом і алкоголізмом, самогоноварінням, наркоманією, проституцією, бродяжництвом,

- здійснюють заходи щодо боротьби із розкраданнями, хабарництвом та іншими видами незаконного одержання нетрудових доходів;

- здійснюють оперативно-розшукові заходи щодо встановлення джерел укриття доходів та ухилення від сплати податків підприємницькими структурами;

- організують боротьбу з крадіжками вантажів, злочинними посяганнями на особисту та майнову безпеку пасажирів, з рецидивною та груповою злочинністю, безпритульністю та правопорушеннями неповнолітніх на об'єктах транспорту;

- ведуть в трудових колективах підприємств і установ транспорту пропаганду з питань охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю, пияцтвом і іншими антигромадськими проявами, вживають заходів до формування у громадян поваги до закону;

- вживають згідно з законом заходи по заявам громадян і повідомленням посадових осіб про скоєні злочини або злочини, що гу-тються, у встановленому порядку ведуть реєстрацію та облік скоєних злочинів;

- порушують кримінальні справи та здійснюють у межах встановленої законом компетенції дізнання і попереднє розслідування цих справ, забезпечують досудову підготовку матеріалів по протокольній формі;

- здійснюють оперативно-розшукові та інші передбачені законом заходи з метою виявлення злочинів і осіб, які їх скоїли, розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду, пропали без вісті, встановлення осіб неопізнаних трупів;

- виконують рішення судів, постанови прокурорів і слідчих про привід осіб, котрі проживають на дільниці обслуговування, які ухи-

228

ллються за їх викликом, виконують постанови прокурорів і санкціоновані прокурором постанови слідчих про взяття під варту, прийняті у встановленому порядку постанови про адміністративний арешт, охороняють і конвоюють заарештованих та затриманих;

- здійснюють контроль за виконанням правил зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів у підрозділах воєнізованої охорони, видають документи на право їх носіння;

- здійснюють нагляд за дотриманням установами, організаціями, посадовими особами та громадянами на дільниці обслуговування правил, нормативів і стандартів пожежної безпеки;

- вживають заходів щодо надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від катастрофи, аварій, правопорушень і нещасних випадків, а також тим, хто перебуває у безпомічному стані;

- розробляють і організують виконання спеціальних заходів за оперативними планами при надзвичайних обставинах.

У встановленому порядку здійснюють огляд багажу, ручної поклажі та особистий огляд пасажирів;

- ведуть прийом громадян, розглядають і вирішують пропозиції, заяви та скарги з питань, які належать до їх компетенції;

- забезпечують зберігання знайдених та зданих у ВВСТ документів, цінностей і іншого майна, вживають заходів щодо повернення їх законним володарям, організують охорону державного, колективного та індивідуального майна громадян, що залишилось без нагляду;

- разом з іншими державними органами та громадськими організаціями беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони природи, боротьби з порушеннями правил полювання і рибальства;

- сприяють у межах своєї компетенції народним депутатам України та депутатам місцевих Рад у здійсненні їх повноважень;

- забезпечують дотримання встановленого режиму законності в оперативно-службовій діяльності;

- сприяють органам державної безпеки у боротьбі із небезпечними державними злочинами, у здійсненні інших заходів щодо охорони державної безпеки; військовим комісаріатам - в проведенні призивів молоді на дійсну військову службу; органам охорони здоров'я та ветеринарного нагляду - проведенні карантинних заходів під час епідемій, епізоотій, примусовій постановці на облік та лікування наркоманів, хронічних алкоголіків, венеричних хворих, осіб, заражених вірусом СНІДу.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 2. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 3. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 4. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 5. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 6. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 7. §1. СИСТЕМА ТА ПРАВОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ - Административное право
 8. §3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ОБ´ЄКТАМИ дозвільної СИСТЕМИ - Административное право
 9. §1. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ, ЇХ ЗАВДАННЯ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ - Административное право
 10. §2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ - Административное право
 11. §5. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ, АДМІНІСТРАЦІЄЮ І ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ - Административное право
 12. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 13. § 5. Державна автомобільна інспекція - Правоохранительные органы
 14. § 14. Класні чини працівників органів прокуратури. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих - Правоохранительные органы
 15. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 16. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 17. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 18. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 19. ВСТУП - Административное право
 20. §2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003