Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
§2. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОБЛІК ТРАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ

Транспортні засоби (далі - Т3)є джерелом підвищеної загрози. Тому до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам і пройшли державний огляд.

Транспортні засоби підлягають обов'язковій державній реєстрації. Реєстрація і облік здійснюється органами ДАІ Міністерства внутрішніх справ Укаїни. Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи та мотоколяски. Усі інші механічні засоби (транспортні) підлягають відомчій реєстрації та обліку.

Порядок реєстрації та обліку транспортних засобів визначається Правилами державної реєстрації і обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.

1993 р.1 Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі заяви власника та документів, що засвідчують його особу, правомірність придбання або отримання транспортного засобу, відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки. Правомірність придбання транспортних, номерних агрегатів підтверджується документами, які скріплені печаткою, що видані торговельною організацією, митними органами та судами, нотаріальними конторами, органами соціального захисту населення, підприємствами-виробниками транспортних засобів, військовими частинами, підприємствами, підрозділами ДАІ тощо.

Транспортні засоби повинні бути зареєстровані в підрозділах ДАІ протягом 10 діб незалежно від їх технічного стану. На справні ТЗ видаються талони про проходження технічного огляду. Якщо ТЗ має технічні несправності, з якими його експлуатація забороняєть-

Див.: Урядовий кур'єр. 1993. ЗО жовтня.

176

ся, то такий талон не видається, а виданий раніше вилучається. Огляд ТЗ при реєстрації, перереєстрації, знятті з обліку проводиться працівниками РЕП ДАІ. Якщо власник ТЗ з поважних причин не може представити його в РЕП, то огляд може проводитись дер-жавтоінспектором органу внутрішніх справ за місцем знаходження ТЗ, при цьому видається акт технічного огляду, завірений його розбірливим підписом і особистою печаткою (штампом). Таким же чином оформляється акт, виданий РЕП ДАІ, для подання в інші РЕП. Під час реєстрації (перереєстрації) переобладнаних ТЗ огляд проводиться працівниками РЕП ДАІ з оформленням акта технічного огляду. Перед реєстрацією ТЗ перевіряється через базу даних викраденого в Україні транспорту, яка повинн? бути в ЕОМ.

Державні номерні знаки на військовий автомобільний транспорт видаються тільки за листами Генерального штабу Збройних

Сил України.

Якщо на мототранспорт втрачені документи, що стверджують факт їх придбання, і одержати їх дублікати неможливо, такий мототранспорт реєструється за висновками, затвердженими керівниками управлінь (відділів) ДАІ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, Києві та Київській області, УМВС України в областях

та М.Севастополі.

Реєстрація ТЗ, сконструйованих самостійно, здійснюється на підставі документів, що стверджують правомірність придбання номерних вузлів і агрегатів, які вказані в п.8 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. На інші запасні частини такими документами можуть бути - товарні чеки, накладні на відпуск матеріальних цінностей і корінці до прибуткових касових ордерів, а також інші документи, що підтверджують законність їх придбання. Якщо вони придбані на ринку або в приватного власника, від заявника відбирається докладне пояснення.

ТЗ, конфісковані митними органами чи за рішенням суду, можуть реєструватись без свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів), якщо про це є запис в документах про вилучення ТЗ.

Реалізація конфіскованих ТЗ проводиться на аукціонах або через торговельні організації з видачею довідок-рахунків.

На ТЗ, зареєстровані за закритими підприємствами, оперативними службами, працівниками органів внутрішніх справ і членами

177

їх сімей заводиться окрема картотека. Документи, які стали підставою для їх реєстрації, перереєстрації, а також відомості про видачу реєстраційних документів на оперативний автомототранспорт, зшиваються і зберігаються окремо. Доступ до такої картотеки повинен мати начальник реєстраційного підрозділу або особа, що його заміщає. Відомості про ці ТЗ надаються тільки з письмового дозволу начальника МРВВС чи ДАІ ГУМВС-УМВС. При необхідності номерні знаки на автомобілях працівників органів внутрішніх справ і членів їх сімей замінюються без оплати.

ТЗ, завезені в Україну юридичними і фізичними особами під зобов'язання про зворотнє вивезення, знімаються з обліку для остаточного вивезення після їх огляду працівниками РЕП ДАІ. ТЗ, який тимчасово виїжджаї за кордон в період дії зобов'язання, додаткового оформлення в РЕП ДА1 не потребує. Перереєстрація ТЗ як моторного, так і не моторного, ввезених під зобов'язання про зворотнє вивезення, у зв'язку з відчуженням (даруванням, купівлею-прода-жею, міною), проводиться з дозволу митних органів.

При реєстрації транспортних засобів видається свідоцтво про реєстрацію (технічні паспорти, реєстраційні талони), а також державні номерні знаки, що відповідають державному стандарту України. Автомобілі реєструються на осіб, які досягли 18-річного віку, а мототранспортні засоби - на осіб, які досягли 16-річного віку. Транспортні засоби реєструються за місцем постійного або тимчасового проживання громадян. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у випадках зміни місця стоянки, адреси підприємства (його назви), власника транспортного засобу, місця його проживання, прізвища, ім'я та по батькові, а також кольору, типу чи моделей транспортного засобу в результаті переобладнання або заміни двигуна, кузова, інших деталей та в інших випадках, передбачених вказаними правилами.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, Еспада, 2000. - 368с. - Административное право
 2. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 3. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 4. § 6. Порядок укладення колективного договору і його зміст - Трудовое право
 5. § 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні - Трудовое право
 6. § 6. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) - Трудовое право
 7. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 9. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 10. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 11. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 12. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 13. 3.5. Громадяни України та іноземці - Административное право
 14. 3.6. Об´єднання громадян - Административное право
 15. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 16. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 17. 8.4. Управління юстицією - Административное право
 18. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 19. 9.3. Управління культурою - Административное право
 20. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003