Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
§ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОЗАШТАТНИХ дільничних

ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ

Позаштатними дільничними інспекторами міліції можуть бути найбільш підготовлені громадяни України, не молодше 18 років, які позитивно характеризуються за місцем роботи, навчання та проживання, здатні за своїми діловими і моральними якостями, станом здоров'я виконувати поставлені перед ними завдання. Позаштатні дільничні інспектори міліції на громадських засадах у вільний від роботи чи навчання час надають допомогу і сприяють дільничним інспекторам у здійсненні заходів щодо охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень, у тому числі з боку осіб, які перебувають на обліку органів внутрішніх справ, вирішення інших завдань. Забороняється давати позаштатним дільничним інспекторам міліції доручення, які не відповідають вимогам чинного законодавства, а також знайомити їх з документами, що містять державну або службову таємницю.
Не дозволяється доручати позаштатним дільничним інспекторам міліції самостійне проведення процесуальних та інших завдань, що є винятковою компетенцією працівників міліції.

Позаштатні дільничні інспектори міліції добираються з числа громадян, які найбільш позитивно зарекомендували себе в навчанні, роботі та громадському житті, а також з числа пенсіонерів - колишніх працівників правоохоронних органів, служби безпеки, Збройних Сил України. Кандидати у позаштатні дільничні інспектори міліції перевіряються у встановленому порядку за відповідними обліками органів внутрішніх справ. Пенсіонери органів внутрішніх справ за згаданими обліками можуть не перевірятись, якщо з дня звільнення з роботи минуло менше року. Але при вирішенні питання про можливість залучення пенсіонерів до позаштатного співробітництва застосовується підстава їх звільнення з останнього місця роботи. Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор доповідає про це рапортом начальнику міськрайоргану внутрішніх справ. Зарахування кандидата позаштатним дільничним інспектором міліції проводиться наказом начальника міськрайоргану внутрішніх справ.

Керівництво роботою позаштатних дільничних інспекторів міліції здійснюють дільничні інспектори, за якими вони закріплені. Воно полягає в плануванні роботи, наданні позаштатним дільничним інспекторам міліції конкретних доручень, навчанні методики і тактики охорони громадського порядку, запобігання й розкриття зло-

132

чинів, у проведенні відповідної виховної роботи з ними. Доручення позаштатному дільничному інспектору міліції дає, як правило, тільки той дільничний інспектор, за яким він закріплений. Зміст доручення визначається посадовими обов'язками дільничного інспектора і не може виходити за їх межі. Даючи доручення, дільничний інспектор у разі необхідності інформує позаштатного дільничного інспектора міліції про оперативну обстановку, способи і методи вирішення поставленого перед ним завдання, визначає порядок взаємного зв'язку і взаємодії з іншими працівниками міліції, позаштатними дільничними інспекторами міліції, дружинниками, громадськістю, а також черговою частиною міськрайоргану внутрішніх справ. Особлива увага звертається на необхідність суворого дотримання законності позаштатними дільничними інспекторами міліції. Позаштатний дільничний інспектор міліції зобов'язаний:

- при участі у заходах по боротьбі із злочинністю і профілактиці правопорушень, які проводить дільничний інспектор, виконувати його доручення у встановлений термін і в порядку визначеному ним;

- захищати честь і гідність громадян, їх законні інтереси, права і свободи від протиправних посягань;

- надавати допомогу працівникам органів внутрішніх справ у запобіганні злочинних посягань, інших антигромадських дій та покладенні їм краю;

- негайно інформувати правоохоронні органи про відомі йому факти підготовки чи вчинення злочинів, а також при можливості вживати заходів щодо їх запобігання, якщо це не загрожує його життю;

- охороняти місце пригоди з метою збереження слідів злочину та інших речових доказів до прибуття працівників міліції;

- вживати заходів до надання невідкладної допомоги особам, які постраждали від нещасних випадків або правопорушень, а також тих, хто знаходиться у громадських місцях у безпорадному стані;

- брати участь у рятуванні людей, майна, а також у підтриманні громадського порядку під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин;

- у своїй діяльності неухильно дотримуватись законності, бути тактовним і ввічливим у поводженні з громадянами;

- при виконанні обов'язків по охороні громадського порядку мати при собі посвідчення позаштатного дільничного інспектора міліції і пред'являти його на вимогу громадян або посадових осіб.

133

Позаштатний дільничний інспектор має право:

- вимагати від громадян та службових осіб неухильного дотримання громадського порядку і негайного припинення правопорушень;

- вимагати від порушників громадського порядку пред'явлення документів, що засвідчують особу, у випадках, коли встановлення особи необхідне для вирішення питання про притягнення її до відповідальності за допущене правопорушення;

- вживати заходів щодо припинення правопорушень.

У виняткових випадках, коли вичерпані інші заходи припинення правопорушень, доставляти правопорушників до міліції або передавати їх дільничним інспекторам чи іншим працівникам міліції;

- при припиненні правопорушень вилучати у порушників знаряддя їх вчинення з подальшою негайною передачею останніх до органів внутрішніх справ;

- у разі порушення водіями автотранспортних засобів, тракторів, інших самохідних машин правил дорожнього руху вимагати від них документи на право керування транспортним засобом і доставляти до міськрайоргану внутрішніх справ тих водіїв, які керують транспортним засобом у стані сп'яніння або без документів водія.

Контрольні запитання:

1. Організація служби дільничних інспекторів міліції

2. Основні завдання дільничного інспектора на адміністративній дільниці

3. Права дільничного інспектора

4. Прийом дільниці

5. Особливості в організації роботи дільничного інспектора в сільській місцевості.

6. Організація роботи позаштатних дільничних інспекторів

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОЗАШТАТНИХ дільничних ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ - Административное право
 2. §3. Акти УПРАВЛІННЯ в АДМІНІСТРАТИВНІЙ діяльності ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 3. § 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ дільничних ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ - Административное право
 4. §3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ОБ´ЄКТАМИ дозвільної СИСТЕМИ - Административное право
 5. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 6. § 6. Трудові відпустки - Трудовое право
 7. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 8. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 9. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 10. 3.5. Громадяни України та іноземці - Административное право
 11. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 12. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 13. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 14. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 15. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 16. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 17. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 18. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 19. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 20. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003