Административное право

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368с.
§ 3. РОБОТА НА дільниці
Прийом дільниці - важливий юридичний факт, оскільки з цього моменту дільничний інспектор несе відповідальність за стан громадського порядку на ній. Прийом дільниці здійснюється під контролем або при безпосередній участі начальника міськрайоргану чи його заступника, як правило, в присутності дільничного інспектора, який здає дільницю. Начальник міськрайоргану або його заступник особисто знайомить нового дільничного інспектора з особливостями дільниці, станом оперативної обстановки, з керівниками підприємств, установ, організацій, формувань громадськості.

Про прийом і здачу дільниці робиться відповідний запис в паспорті на адміністративну дільницю, в якому зосереджуються відомості, що характеризують соціально-економічні, демографічні та інші особливості дільниці. З моменту прийняття дільниці для обслуговування дільничний інспектор несе особисту відповідальність за стан охорони громадського порядку й профілактику правопорушень на ній.

Збір та накопичення інформації про оперативну обстановку на дільниці, її вивчення і оцінка - безперервний процес.

Дільничний інспектор повинен вивчати і добре знати склад населення; поведінку та спосіб життя осіб, які перебувають на профілактичних обліках; особливості території, яку обслуговує; систему доріг та ліній зв'язку, руху транзитного та міського транспорту; місця масового відпочинку громадян; місцеві звичаї, традиції, міграційні процеси; осіб, які мають судимість за небезпечні злочини, дані про осіб, які мешкають в гуртожитках і т. ін.

Інформація про оперативну обстановку на території, яка обслуговується, та інші матеріали, необхідні дільничному інспектору для успішного виконання своїх обов'язків, фіксуються в паспорті на адміністративну дільницю.

Організаційною основою діяльності дільничних інспекторів є плани роботи. Робота за планом допомагає їм чіткіше розподілити час при несенні служби, засереджуючи зусилля на вирішенні в першу чергу головних завдань, створює умови для підвищення їх про-

129

фесійного рівня і ділової кваліфікації. Дільничний інспектор складає особистий план в робочому зошиті на місяць і кожен день з урахуванням намічених міськрайорганом, старшим дільничним інспектором планових заходів та оперативної обстановки, яка склалась на дільниці.

В план роботи включаються заходи по профілактиці правопорушень, охороні громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки; боротьбі зі злочинністю, пияцтвом і алкоголізмом, самогоноварінням, наркоманією; роботі з особами, які припускають правопорушення в сфері сімейно-побутових відносин, неповнолітніми правопорушниками, батьками та особами, що їх заміняють, які негативно впливають на виховання дітей; розгляду скарг, заяв та повідомлень про злочини і правопорушення; розкриттю злочинів, встановленню злочинців та інших осіб, які розшукуються; забезпеченню паспортних правил і прикордонного режиму, контролю за перебуванням в Україні іноземних громадян; контролю за дотриманням правил дозвільної системи тощо.

Режим роботи дільничного інспектора визначається начальником міськрайоргану у відповідності з оперативною обстановкою, яка склалася на дільниці, а також з урахуванням роботи промислових підприємств. При цьому робочий день встановлюється таким чином, щоб основну частину робочого часу він перебував на дільниці, займався безпосередньо виконанням своїх обов'язків, а також запланованих заходів.

Одним з найважливіших обов'язків дільничного інспектора є взаємодія з добровільними народними дружинами та іншими громадськими формуваннями. Дільничний інспектор контролює їх діяльність по охороні громадського порядку, регулярно здійснює іструк-таж заступаючих на чергування, при цьому звертає особливу увагу на забезпечення громадського порядку в місцях дислокації гуртожитків, видовищних закладів, дискотек, підприємств торгівлі та громадського харчування, місць масового перебування громадян тощо.

В ході заходів, які проводяться, дільничний інспектор навчає народних дружинників формам та методам роботи, інформує їх про оперативну обстановку на дільниці, яка обслуговується, про осіб з антигромадською поведінкою, в тому числі про тих, що перебувають під адміністративним наглядом, про прикмети злочинців, які розшукуються, крадених речах та місцях їх збуту.

Дільничний інспектор виступає в трудових колективах, навчальних закладах з бесідами і доповідями про охорону громадського

130

порядку, роз'яснює чинне законодавство, постанови та рішення органів державної влади, бере участь в обговоренні в трудових колективах і за місцем проживання правопорушників, на яких одержані матеріали з органів внутрішніх справ, і прийнятих до них заходів громадського впливу.

Велике значення в забезпеченні громадського порядку і зміцненні зв'язку з населенням дільниці, яка обслуговується, мають періодичні звіти дільничних інспекторів про виконану роботу на зборах жителів мікрорайону, в трудових колективах, сільських сходах.

Активними помічниками дільничного інспектора є позаштатні співробітники. Вони беруть участь в охороні громадського порядку та припиненні злочинів, інших правопорушень. Дільничний інспектор спрямовує 'їх роботу, у встановленому порядку керує їх діяльністю й надає необхідну допомогу.

Існують певні особливості в організації роботи дільничного інспектора в сільській місцевості. Перш за все слід зауважити про віддаленість дільниці, яка обслуговується, від міськрайоргану внутрішніх справ, що вимагає від дільничного інспектора самостійності в прийнятті рішень, довжина дільниці й відстань між населеними пунктами.

У зв'язку з цим дільничний інспектор в сільській місцевості вирішує ряд додаткових завдань, які пов'язані перш за все з профілактикою розкрадання сільськогосподарських продуктів, розбазарювання кормів, прийняттям заходів до зберігання нового урожаю при перевезенні, подальшої його переробці та зберігання. Він зобов'язаний вести боротьбу з порушеннями правил протипожежної безпеки, незаконним вирощуванням рослин, які містять наркотичні речовини.

Важливим засобом забезпечення законності й підвищення ефективності дільничних інспекторів є контроль за виконанням покладених на них обов'язків й оцінка результатів їх роботи. З цією метою керівники міськрайорганів внутрішніх справ використовують різні форми. Основними з них є перевірка діяльності дільничного інспектора на закріпленій дільниці; перевірка планування і якості виконання заходів; заслуховування про проведену роботу тощо.

Основними критеріями оцінки діяльності дільничних інспекторів є стан оперативної обстановки на закріпленій дільниці; реальний стан охорони громадського порядку й участь в попередженні й розкритті злочинів; рівень роботи з листами, скаргами й заявами громадян, а також особистий авторитет дільничного інспектора серед населення.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ дільничних ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ - Административное право
 2. § 5. Локальні правові норми - Трудовое право
 3. § 9. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 4. § 3. Тарифна система та її складові елементи - Трудовое право
 5. § 3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії - Трудовое право
 6. Адвокатура Японії - Адвокатское право
 7. IV. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ - Теория государства и права
 8. §3. Акти УПРАВЛІННЯ в АДМІНІСТРАТИВНІЙ діяльності ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 9. § 2. ПРАВА дільничних ІНСПЕКТОРІВ міліції - Административное право
 10. § 3. РОБОТА НА дільниці - Административное право
 11. §2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ОБ´ЄКТІВ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ - Административное право
 12. §1. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ, ЇХ ЗАВДАННЯ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ - Административное право
 13. §4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ФОРМИ БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ, ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ - Административное право
 14. §1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ - Административное право
 15. § 3. Завдання, компетенція, система і структура органів попереднього слідства - Правоохранительные органы
 16. 1.1. МИТНА СПРАВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ З ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО 1917 р. - Таможенное право
 17. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 18. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 19. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 20. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003