Административное право

Зак
ріплення дільничного інспектора за адміністративною дільницею та переведення з однієї дільниці на іншу здійснюється за наказом начальника органу внутрішніх справ.

Дільничний інспектор закріплюється за адміністративною дільницею, як правило, на строк не менше трьох років. Для організації роботи та прийому населення він забезпечується службовим приміщенням. Біля входу в службове приміщення дільничного інспектора на видному місці повинна бути вивіска, на якій зазначаються години прийому громадян.

В своїй діяльності дільничний інспектор керується Конституцією України, Законом України "Про міліцію", іншими законодавчими актами України, указами і розпорядженнями Президента, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів влади, прийнятими в межах їх компетенції, нормативними актами МВС України, а також Інструкцією по роботі дільничного інспектора міліції.

Дільничний інспектор підпорядкований начальнику міськрайоргану та його заступнику по керівництву дільничними інспекторами. Безпосереднє керівництво його роботою здійснює начальник відділу по керівництву дільничними інспекторами міліції, а також старший дільничний інспектор. Дільничні інспектори входять до складу служби дільничих інспекторів міліції. Організаційне та методичне керівництво їх діяльністю здійснюють відповідні підрозділи (управління, відділи) по організації роботи дільничних інспекторів міліції.

В органах внутрішніх справ на кожні три-чотири посади дільничних інспекторів вводиться посада старшого дільничного інспектора, яка заміщається особою, що має вищу юридичну освіту і пропрацювала не менше трьох років на посаді дільничного інспектора. На старшого дільничного інспектора покладається безпосереднє керівництво групою дільничних інспекторів, які працюють з ним в одному мікрорайоні.

Забезпечуючи адміністративно-правову охорону громадського порядку, дільничний інспектор разом з іншими працівниками міліції підтримує порядок в парках, скверах, на пляжах та в інших місцях масового відпочинку, сприяє патрульно-постовим нарядам міліції, добровільним народним дружинам, а також контролює їх роботу, регулярно здійснює з ними спільне патрулювання. Під час виконання намічених заходів він навчає міліціонерів та народних дру-

123

жинників передовим формам та методам роботи, інформує їх про оперативну обстановку на маршруті, про осіб з антигромадською поведінкою, а також тих, які перебувають під адміністративним наглядом, про прикмети злочинців, які розшукуються, крадені речі та місця їх збуту тощо. Дільничний інспектор організує і веде боротьбу з пияцтвом, хуліганством, самогоноварінням, наркоманією, сприяє й допомогає в рамках своїх повноважень народним депутатам, представникам державних органів та об'єднань громадян в здійсненні законної діяльності, якщо їм чиниться опір або загрожує небезпека з боку правопорушників.

Важливим завданням дільничного інспектора є здійснення постійного контролю за об'єктами дозвільної системи, власниками вогнепальної зброї, які мешкають на закріпленій дільниці, роз'яснення населенню правил цієї системи, необхідності добровільної здачі вогнепальної зброї, вибухових матеріалів, які зберігаються незаконно. При виявленні порушень зазначених правил він вживає заходів до їх припинення і притягнення порушників до передбаченої законом відповідальності.

Дільничний інспектор зобов'язан сприяти органам охорони здоров'я у виявленні осіб, які складають групу ризику на СНІД. За їх поданням, з санкції прокурора і за наказом начальника міськрайоргану він доставляє таких осіб в медичні заклади. В рамках своїх повноважень дільничний інспектор сприяє органам охорони здоров'я, ветеринарного нагляду при проведенні ними карантинних заходів під час епідемій та епізоотій.

Одним з основних завдань дільничного інспектора є попередження і розкриття злочинів та розшук злочинців. З метою виконання цього завдання на нього покладається ряд обов'язків. Перш за все він негайно доповідає в чергову частину міськрайоргану одержані ним під час роботи на дільниці заяви та повідомлення громадян про скоєні злочини, які готуються, особисто вживає необхідних заходів до їх попередження та розкриття. Дільничий інспектор зобов'язаний до прибуття оперативної групи вжити необхідних заходів до затримання злочинця, забезпечення збереження обстановки злочину, виявлення його очевидців, надання медичної допомоги потерпілим. Він також повинен організувати переслідування й затримання злочинців, забезпечити за допомогою патрульно-постових нарядів, позаштатних співробітників міліції та народних дружинників нагляд за місцями їх можливого появлення з дотриманням заходів власної безпеки і безпеки громадян. Про вжиті заходи дільничний інспектор доповідає старшому слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце події, й виконує його доручення.

124

До обов'язків дільничного інспектора належить участь у розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду, які втекли з-під варти і безвісті зникли; умовно-звільнені або умовно засуджені, які самостійно залишили підприємства, де вони повинні працювати, засуджені до позбавлення волі з відкладенням виконання вироку, які зникли з місця проживання, злісно ухиляються від сплати аліментів; підлітків, які втекли із спеціальних навчально-виховних закладів; іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують правила перебування в Україні або ухиляються від реєстрації в міськрайоргані.

Важливим напрямком в роботі дільничного інспектора є запобігання злочинам.

Вирішуючи це завдання, він виконує ряд обов'язків по загальній та індивідуальній профілактиці відповідно до законодавства України та інших актів, які регламентують цю діяльність.

Здійснюючи загальну профілактику, дільничний інспектор, перш за все, виявляє причини та умови, які сприяють скоєнню злочинів на адміністративній дільниці, вживає заходів до 'їх усунення, а також вносить відповідні пропозиції начальнику міськрайоргану. Особливу увагу він зобов'язаний приділяти профілактиці злочинів проти власності. З цією метою дільничний інспектор повинен виявляти факти безгосподарного ставлення до зберігання матеріальних цінностей, перевіряти стан охорони приміщень банків, крамниць, складів та інших сховищ державного та громадського майна. При виявленні порушень правил, які забезпечуюють зберігання матеріальних цінностей та грошових коштів, він зобов'язаний вимагати від адміністрації вжиття заходів до їх усунення.

Важливе значення в запобіганні злочинам має правовиховна робота серед населення. З цією метою дільничний інспектор повинен систематично виступати з доповідями й бесідами в трудових колективах, на підприємствах, в установах, роз'яснювати громадянам законодавство з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю, інформувати їх в необхідних випадках про скоєні злочини, про злочинців, які розшукуються, й заходи, які вживаються міліцією до їх затримання.

Здійснюючи профілактику на індивідуальному рівні, дільничний інспектор перш за все виявляє категорію осіб, від яких, зважаючи на 'їх поведінку, можна очікувати скоєння злочинів, бере їх на облік і веде з ними виховну роботу. Перелік таких осіб наведено в Інструкції по роботі дільничного інспектора міліції.

Інформацію про причини та умови скоєння правопорушень особами, щодо яких здійснюються профілактичні заходи, дільничний інспектор повинен збирати під час повсякденних перевірок скарг та заяв

125

громадян, при одержанні повідомлень посадових осіб та громадськості, оформленні матеріалів на осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. Доцільно не менше одного разу на місяць на підставі аналізу зібраної інформації він повинен вносити пропозиції керівництву органу внутрішніх справ про недоліки у виховно-профілактичній роботі в окремих трудових колективах з конкретними особами, особливо це стосується осіб, які зловживають спиртними напоями.

Дільничний інспектор (в разі необхідності) порушує питання про встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, здійснює контроль за дотриманням ними встановлених обмежень, інформує керівництво підрозділів кримінального розшуку про встановлення адміністративного нагляду за конкретною особою для проведення необхідних оператив-но-розшукових заходів, вживає заходів до притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності винних у порушенні встановлених правил та обмежень.

Одним з основних завдань дільничного інспектора є охорона державного і громадського майна. Він повинен контролювати на закріп- . леній дільниці стан технічного укріплення підприємств торгівлі, громадського харчування, інших об'єктів, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, виявляти прояви безгосподарності, які сприяють крадіжкам та іншим правопорушенням. Про виявлені недоліки й необхідність оснащення об'єктів охоронно-протипожежною сигналізацією, він доповідає керівнику міськрайоргану.

Закріплення дільничного інспектора за адміністративною дільницею та переведення з однієї дільниці на іншу здійснюється за наказом начальника органу внутрішніх справ.

Дільничний інспектор закріплюється за адміністративною дільницею, як правило, на строк не менше трьох років. Для організації роботи та прийому населення він забезпечується службовим приміщенням. Біля входу в службове приміщення дільничного інспектора на видному місці повинна бути вивіска, на якій зазначаються години прийому громадян.

В своїй діяльності дільничний інспектор керується Конституцією України, Законом України "Про міліцію", іншими законодавчими актами України, указами і розпорядженнями Президента, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів влади, прийнятими в межах їх компетенції, нормативними актами МВС України, а також Інструкцією по роботі дільничного інспектора міліції.

Дільничний інспектор підпорядкований начальнику міськрайоргану та його заступнику по керівництву дільничними інспекторами. Безпосереднє керівництво його роботою здійснює начальник відділу по керівництву дільничними інспекторами міліції, а також старший дільничний інспектор. Дільничні інспектори входять до складу служби дільничих інспекторів міліції. Організаційне та методичне керівництво їх діяльністю здійснюють відповідні підрозділи (управління, відділи) по організації роботи дільничних інспекторів міліції.

В органах внутрішніх справ на кожні три-чотири посади дільничних інспекторів вводиться посада старшого дільничного інспектора, яка заміщається особою, що має вищу юридичну освіту і пропрацювала не менше трьох років на посаді дільничного інспектора. На старшого дільничного інспектора покладається безпосереднє керівництво групою дільничних інспекторів, які працюють з ним в одному мікрорайоні.

Забезпечуючи адміністративно-правову охорону громадського порядку, дільничний інспектор разом з іншими працівниками міліції підтримує порядок в парках, скверах, на пляжах та в інших місцях масового відпочинку, сприяє патрульно-постовим нарядам міліції, добровільним народним дружинам, а також контролює їх роботу, регулярно здійснює з ними спільне патрулювання. Під час виконання намічених заходів він навчає міліціонерів та народних дру-

123

жинників передовим формам та методам роботи, інформує їх про оперативну обстановку на маршруті, про осіб з антигромадською поведінкою, а також тих, які перебувають під адміністративним наглядом, про прикмети злочинців, які розшукуються, крадені речі та місця їх збуту тощо. Дільничний інспектор організує і веде боротьбу з пияцтвом, хуліганством, самогоноварінням, наркоманією, сприяє й допомогає в рамках своїх повноважень народним депутатам, представникам державних органів та об'єднань громадян в здійсненні законної діяльності, якщо їм чиниться опір або загрожує небезпека з боку правопорушників.

Важливим завданням дільничного інспектора є здійснення постійного контролю за об'єктами дозвільної системи, власниками вогнепальної зброї, які мешкають на закріпленій дільниці, роз'яснення населенню правил цієї системи, необхідності добровільної здачі вогнепальної зброї, вибухових матеріалів, які зберігаються незаконно. При виявленні порушень зазначених правил він вживає заходів до їх припинення і притягнення порушників до передбаченої законом відповідальності.

Дільничний інспектор зобов'язан сприяти органам охорони здоров'я у виявленні осіб, які складають групу ризику на СНІД. За їх поданням, з санкції прокурора і за наказом начальника міськрайоргану він доставляє таких осіб в медичні заклади. В рамках своїх повноважень дільничний інспектор сприяє органам охорони здоров'я, ветеринарного нагляду при проведенні ними карантинних заходів під час епідемій та епізоотій.

Одним з основних завдань дільничного інспектора є попередження і розкриття злочинів та розшук злочинців. З метою виконання цього завдання на нього покладається ряд обов'язків. Перш за все він негайно доповідає в чергову частину міськрайоргану одержані ним під час роботи на дільниці заяви та повідомлення громадян про скоєні злочини, які готуються, особисто вживає необхідних заходів до їх попередження та розкриття. Дільничий інспектор зобов'язаний до прибуття оперативної групи вжити необхідних заходів до затримання злочинця, забезпечення збереження обстановки злочину, виявлення його очевидців, надання медичної допомоги потерпілим. Він також повинен організувати переслідування й затримання злочинців, забезпечити за допомогою патрульно-постових нарядів, позаштатних співробітників міліції та народних дружинників нагляд за місцями їх можливого появлення з дотриманням заходів власної безпеки і безпеки громадян. Про вжиті заходи дільничний інспектор доповідає старшому слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце події, й виконує його доручення.

124

До обов'язків дільничного інспектора належить участь у розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду, які втекли з-під варти і безвісті зникли; умовно-звільнені або умовно засуджені, які самостійно залишили підприємства, де вони повинні працювати, засуджені до позбавлення волі з відкладенням виконання вироку, які зникли з місця проживання, злісно ухиляються від сплати аліментів; підлітків, які втекли із спеціальних навчально-виховних закладів; іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують правила перебування в Україні або ухиляються від реєстрації в міськрайоргані.

Важливим напрямком в роботі дільничного інспектора є запобігання злочинам.

Вирішуючи це завдання, він виконує ряд обов'язків по загальній та індивідуальній профілактиці відповідно до законодавства України та інших актів, які регламентують цю діяльність.

Здійснюючи загальну профілактику, дільничний інспектор, перш за все, виявляє причини та умови, які сприяють скоєнню злочинів на адміністративній дільниці, вживає заходів до 'їх усунення, а також вносить відповідні пропозиції начальнику міськрайоргану. Особливу увагу він зобов'язаний приділяти профілактиці злочинів проти власності. З цією метою дільничний інспектор повинен виявляти факти безгосподарного ставлення до зберігання матеріальних цінностей, перевіряти стан охорони приміщень банків, крамниць, складів та інших сховищ державного та громадського майна. При виявленні порушень правил, які забезпечуюють зберігання матеріальних цінностей та грошових коштів, він зобов'язаний вимагати від адміністрації вжиття заходів до їх усунення.

Важливе значення в запобіганні злочинам має правовиховна робота серед населення. З цією метою дільничний інспектор повинен систематично виступати з доповідями й бесідами в трудових колективах, на підприємствах, в установах, роз'яснювати громадянам законодавство з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю, інформувати їх в необхідних випадках про скоєні злочини, про злочинців, які розшукуються, й заходи, які вживаються міліцією до їх затримання.

Здійснюючи профілактику на індивідуальному рівні, дільничний інспектор перш за все виявляє категорію осіб, від яких, зважаючи на 'їх поведінку, можна очікувати скоєння злочинів, бере їх на облік і веде з ними виховну роботу. Перелік таких осіб наведено в Інструкції по роботі дільничного інспектора міліції.

Інформацію про причини та умови скоєння правопорушень особами, щодо яких здійснюються профілактичні заходи, дільничний інспектор повинен збирати під час повсякденних перевірок скарг та заяв

125

громадян, при одержанні повідомлень посадових осіб та громадськості, оформленні матеріалів на осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. Доцільно не менше одного разу на місяць на підставі аналізу зібраної інформації він повинен вносити пропозиції керівництву органу внутрішніх справ про недоліки у виховно-профілактичній роботі в окремих трудових колективах з конкретними особами, особливо це стосується осіб, які зловживають спиртними напоями.

Дільничний інспектор (в разі необхідності) порушує питання про встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, здійснює контроль за дотриманням ними встановлених обмежень, інформує керівництво підрозділів кримінального розшуку про встановлення адміністративного нагляду за конкретною особою для проведення необхідних оператив-но-розшукових заходів, вживає заходів до притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності винних у порушенні встановлених правил та обмежень.

Одним з основних завдань дільничного інспектора є охорона державного і громадського майна. Він повинен контролювати на закріп- . леній дільниці стан технічного укріплення підприємств торгівлі, громадського харчування, інших об'єктів, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, виявляти прояви безгосподарності, які сприяють крадіжкам та іншим правопорушенням. Про виявлені недоліки й необхідність оснащення об'єктів охоронно-протипожежною сигналізацією, він доповідає керівнику міськрайоргану.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ дільничних ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ - Административное право
 2. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 3. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 4. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 5. §1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 6. §2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 7. §3. Акти УПРАВЛІННЯ в АДМІНІСТРАТИВНІЙ діяльності ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 8. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 9. § 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОЗАШТАТНИХ дільничних ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ - Административное право
 10. § 2. Система органів внутрішніх справ України - Правоохранительные органы
 11. § 4. Міліція громадської безпеки - Правоохранительные органы
 12. § 14. Класні чини працівників органів прокуратури. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих - Правоохранительные органы
 13. Глава 1. Державні органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов´язана з діяльністю правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 14. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 15. §1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ - Административное право
 16. §2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ діяльності ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В ОСОБЛИВИХ (ЕКСТРЕМАЛЬНИХ) УМОВАХ - Административное право
 17. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 18. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 19. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, Еспада, 2000. - 368с. - Административное право
 20. §1. ЗМІСТ ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ - Административное право

Другие научные источники направления Административное право:

  1. Студеникина М. С.. Что такое административная ответственность?. 1990
  2. Колпаков В. К.. Адміністративне право України: Підручник.. 1999
  3. Ю.П. Битяк, Б.В. Зуй. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. 1999
  4. Васильев Л.С.. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие. 2002
  5. Бахрах Демьян Николаевич. Административное право России. Учебник для вузов. 2002
  6. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.. 2003