<<
>>

3. Провадження з призначення на посади державних службовців

Одним із важливих напрямків реформування адміністративного права є кодифікація адміністративно-процесуального законодавства і забезпе­чення ефективного регулювання адміністративних проваджень.

Прова­дження з призначення на посади державних службовців, що займають по­сади першої та другої категорії, є одним із видів «позитивних» адміністра­тивних проваджень, яке відіграє важливу роль у~сТистемі державної служби й спрямоване на підвищення її ефективності та дієвості.

327

Правовою основою призначення на посади є Закон «Про державну службу», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження По­рядку розгляду питань, пов’язаних із призначенням на посади та звільнен­ням з посад керівників, заступників керівників центральних органів вико­навчої влади, урядових органів державного управління, державних підприємств та їх об’єднань, а також голів місцевих державних адмініст­рацій від 13 грудня 2001 р.7 і Указ Президента України «Про обов’язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття по­сад державних службовців» від 19 листопада 2001 р.8.

Особливістю провадження щодо призначення на посаду є те, що воно здійснюється тільки щодо певної категорії осіб, визначених чинним за­конодавством: міністрів, їх перших заступників та заступників, керів­ників, заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників, заступників керівників державних підприємств та їх об’єднань у разі, коли ці особи відповідно до законодавства призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів, а також голів місцевих держадміністрацій. Конкретний перелік посад, призначення на які та звільнення з яких здійснюється урядом, затверджено постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 13 грудня 2001 р.9 (це – керівник Служби Прем’єр-міністра; керівник групи радників Прем’єр-міністра; радники Прем’єр-міністра; заступник керівника Служби Прем’єр-міністра; прес-секретар Прем’єр-міністра, керівник прес-служби Кабінету Міністрів; керівник Секретаріату Прем’єр-міністра; помічник Прем’єр-міністра; керівник Протоколу Прем’єр-міністра та ін.).

У даному провадженні можна виділити наступні стадії:

• порушення і підготовка справи щодо призначення;

• розгляд справи і прийняття рішення;

• виконання рішення;

• оскарження рішення.

Першою стадією є порушення і підготовка справи щодо призначення. У цій стадії можна виділити кілька підстадій.

Перша підстадія – порушення справи про призначення. У чинному законодавстві про державну службу закріплено, що подання та документи щодо призначення на посади та звільнення з посад готують:

—Департамент кадрового забезпечення та персоналу разом із відпо­ відними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України (за дору­ ченням Прем’єр-міністра України) – на міністрів, керівників інших цен­ тральних органів виконавчої влади, керівників підприємств;

—Департамент кадрового забезпечення та персоналу і Управління екс­ пертизи та аналізу розвитку територій Секретаріату Кабінету Міністрів України (за дорученням прем’єр-міністра України) – на голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

—відповідні міністри – на керівників урядових органів державного управління;

328

—керівники інших центральних органів виконавчої влади – на пер­ ших заступників та заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади, заступників керівників підприємств;

—голови відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій – на голів районних, районних у містах Києві та Сева­ стополі держадміністрацій;

– голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим (АРК) – на голів районних держадміністрацій в АРК.

У поданні на ім’я Прем’єр-міністра щодо призначення претендента на відповідну посаду зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, дата на­родження претендента, громадянство, займана ним посада, а також поса­да, на яку рекомендується, та її функціональний напрям, рівень фахової й професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому резерві, здатність забезпечити доручену ділянку роботи, ділові та інші якості, на­явність судимості або перебування під слідством.

У разі, коли претендент не перебував у кадровому резерві на відповідну посаду, в поданні зазначається, чому не рекомендуються особи, зарахо­вані до кадрового резерву на цю посаду.

Другою підстадією даної стадії є підготовка необхідних документів і матеріалів. До подання щодо призначення додаються оформлені згідно з вимогами Порядку ведення особових справ державних службовців такі документи: заява претендента на зайняття посади; особова картка з відпо­відними додатками; три фотокартки; біографічна довідка, скріплена підпи­сом керівника кадрової служби та печаткою; копії документів про осві­ту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, засвідчені нотаріусом або кадровою службою; копія першої та другої сторінок пас­порта, засвідчена кадровою службою; копія військового квитка (для військовозобов’язаних); декларація (копія декларації) про доходи за ми­нулий рік та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордо­ном, претендента і членів його сім’ї, а для осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця першої та другої категорій, – також відомості про належне їм та членам їхніх сімей нерухоме і цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери; довідка про попередження стосовно встановлених законодавством обмежень для державних служ­бовців, підписана особою, яка рекомендується на посаду, та кадровою службою; довідка про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця; довідка встановленої форми про наявність до­пуску до державної таємниці; медична довідка про стан здоров’я; висно­вок Головдержслужби щодо претендентів на посади працівників, які відпо­відатимуть за роботу кадрової служби; висновок Управління експертизи та аналізу розвитку територій Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо діяльності відповідної місцевої держадміністрації (для претендентів на посади голів місцевих держадміністрацій), довідка Міністерства еко­номіки та з питань європейської інтеграції про соціально-економічну ситуацію в регіоні (для претендентів на посади голів обласних, Київсь­кої та Севастопольської міських держадміністрацій); проект рішення про

329

призначення претендента на посаду, завізований керівником відповідно­го органу.

Третьою підстадією є проведення обов’язкової спеціальної перевірки відомостей, які подають кандидати на зайняття посад державних служ­бовців, з метою запобігання корупції та іншим правопорушенням, її про­ведення регулюється Порядком проведення обов’язкової спеціальної пе­ревірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, затвердженим Указом Президента України від 19 листопада 2001 р. Особливістю такої перевірки є те, що:

—вона проводиться стосовно відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, призначення на які здійснює тільки Президент України і Кабінет Міністрів;

—вона проводиться тільки за наявності письмової згоди кандидата на зайняття посади у місячний термін (за наявності особливих обставин термін може бути продовжений не більше як на п’ятнадцять днів). У разі відсутності такої згоди перевірка не проводиться і питання про призна­ чення даної особи не розглядається;

—доручення щодо проведення перевірки може давати тільки керів­ ник Адміністрації Президента України (якщо призначення на посаду здійснює Президент України) або державний секретар Кабінету Міністрів України (якщо призначення на посаду державного службовця здійснює уряд);

—передбачається вичерпний перелік державних органів, уповноваже­ них здійснювати перевірку відомостей, які подаються кандидатами на за­ йняття посад державних службовців; це виключно Головне управління дер­ жавної служби України за участю Державної податкової адміністрації, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України (у разі потреби Головдержслужба запитує у інших органів державної влади, органів місце­ вого самоврядування, підприємств, установ і організацій відомості сто­ совно кандидата на зайняття посади);

—перевірці підлягає вичерпний перелік відомостей, а саме: а) до­ стовірність даних, повідомлених кандидатом на зайняття посади про себе під час розгляду питання щодо прийняття його на державну службу або просування по службі; б) додержання кандидатом на зайняття посади вимог, установлених законодавством про державну службу та боротьбу з корупцією, невиконання яких перешкоджає прийняттю та перебуванню на державній службі; в) достовірність зазначених у дек­ лараціях даних про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан кандидата на зайняття посади щодо себе та членів своєї сім’ї.

Про результати перевірки Головдержслужба інформує посадову особу, яка дала доручення щодо проведення перевірки. У свою чергу, особа, яка дала доручення щодо проведення перевірки, повідомляє про результати перевірки кандидата на зайняття посади, стосовно якого вона проводила­ся. Чинне законодавство про державну службу надає кандидатові право у разі незгоди з результатами перевірки викласти свої зауваження у пись-

330

мовій формі або звернутися безпосередньо до Державної податкової інспекції, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України сто­совно надання йому роз’яснень з питань, що виникли.

Четвертою підстадією даної стадії є проходження медичного огляду. Чинне законодавство про державну службу передбачає обов’язковість про­ходження кандидатами на зайняття посад керівників, заступників керів­ників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих дер­жавних адміністрацій медичного огляду лікарсько-консультативною ко­місією з метою визначення стану їх здоров’я. Порядок видачі медичної довідки про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів держав­них адміністрацій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2000 р. Цей порядок передбачає, що медичний огляд проводиться тільки за наявності двох умов: а) на вимогу органу, який вно­сить подання щодо призначення претендента на відповідну посаду; б) пись­мової згоди претендента, який засвідчує свою особу паспортом або доку­ментом, що його замінює. За відсутності хоча б однієї з умов медичний огляд не проводиться. Особа може оскаржити результати обстеження лікарсько-консультативної комісії, відповідно, в Лікувально-оздоровчо­му об’єднанні при Кабінеті Міністрів або в Міністерстві охорони здоро­в’я, або в Міністерстві охорони здоров’я АРК, управліннях охорони здо­ров’я обласних, Київської й Севастопольської міських державних адміні­страцій, або у судовому порядку.

Другою стадією провадження є розгляд справи і прийняття рішення.

Роз­гляд справи, як правило, проводиться у вигляді співбесіди. Метою співбе­сіди є з’ясування досвіду роботи, професійного рівня, організаторських здібностей, відповідності посаді, на яку рекомендується претендент, рівня правової підготовки тощо.

Співбесіди проводять:

– Прем’єр-міністр, інші члени Кабінету Міністрів та відповідні поса­ дові особи Секретаріату Кабінету Міністрів України – з претендентами на посади міністрів, їх перших заступників та заступників, керівників, їх перших заступників та заступників інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників підприємств та їх заступників; організовує проведення співбесід з названими особами (за дорученням Прем’єр-міністра) Департамент кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів;

– Прем’єр-міністр, інші члени Кабінету Міністрів та відповідні посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів України – з претен­ дентами на посади голів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі держадмі­ ністрацій.

Третьою стадією є оскарження рішення. За загальним правилом, особа, що претендує на заміщення посади, призначення на яку здійснюється відповідно до встановленого чинним законодавством порядку, може ос­каржити прийняте рішення у судовому порядку.

331

Четвертою стадією провадження є виконання рішення. На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів про призначення на посаду за місцем роботи видається наказ (розпорядження) із зазначенням дати фактичного вступу особи на посаду.

Щодо призначення на посаду або звільнення з посади керівника управ­ління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адмі­ністрації голова місцевої державної адміністрації у триденний термін з дня отримання висновку відповідного міністерства, іншого центрального або місцевого органу виконавчої влади видає в установленому порядку розпо­рядження про призначення на посаду або звільнення з посади керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації. Копії цих розпоряджень надсилаються до відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, обласної, Київської й Севастопольської міських державних адміністрацій.

Література (до гл. 3)

1. Офіційний вісник України. 2002. № 8. – С. 351.

2. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика: Навчальний посібник. – К., 2003. – С. 88.

3. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. / / Офіційний вісник України. 2001. № 1–2. – С. 27.

4. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. // Офіційний вісник України. 2001. № 44. – С. 1982.

5. Старилов Ю. М. Служебное право: Учебник. – М., 1996. – С. 409-410.

6. Там само. - С. 409-410.

7. Офіційний вісник України. 2001. № 51. - С. 2275.

8. Офіційний вісник України. 2001. № 47. – С. 2057.

9. Офіційний вісник України. 2002. № 47. - С. 2058.

332

<< | >>
Источник: Авер’янов В.Б.. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.,2003. – 384 с.. 2003

Еще по теме 3. Провадження з призначення на посади державних службовців:

 1. 1. Державна влада як інститут конституційного права
 2. § 4. Дисциплінарна відповідальність державних службовців
 3. § 5. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців
 4. 2. Гарантії прав громадян у державному управлінні
 5. 2. Завдання і перспективи подальшого розвитку законодавства про державну службу
 6. 1. Конкурсне провадження
 7. 3. Провадження з призначення на посади державних службовців
 8. СУДОУСТРІЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЧАСТИНА ІІ. МОТИВИ ДО ПРОЕКТУ 1931
 9. Органи виконавчої влади у державному механізмі зарубіжних країн
 10. Розділ 6. Державна служба в українських губерніях Російської імпері
 11. Державна модель Гетьманату: структура владно-управлінських інститутів
 12. Портрет державного службовця повоєнної доби
 13. Адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу
 14. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
 15. Тема 18. Держава і право України в період «застою» (середина 1960- середина 1980 рр.)
 16. «ДРУГА» УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (період Директорії)
 17. Загальна характеристика правового статусу прокурора як учасника виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей
 18. Ознаки, мета та завдання державного контролю за нотаріальною діяльністю
 19. Зарубіжний досвід здійснення контролю за нотаріальною діяльністю та шляхи його впровадження в національну правову систему
 20. Владні повноваження окремих державних правозахисних інституцій щодо протидії дискримінації за ознакою інвалідності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -