4. Форма держави


Форма держави характеризує організацію верховної влади, структуру і порядок взаємовідносин вищих державних органів, посадових осіб і громадян, способи і засоби володарювання. Вона складається з трьох основних елементів: форми правління, форми державного (територіального) устрою і політичного режиму.

Форма правління – розподіл за способом організації верховної влади та ї формальним джерелом: монархія та республіка. Монархія: абсолютна, конституційна, теократична та ін. Республіка: парламентська, президентська, змішана.
Форма державного (територіального) устрою – співвідношення цілого і частин, центральних і регіональних органів влади: проста (унітарна) та складна (федеративна, конфедеративна, імперія, співдружність). Унітарна держава – адміністративно-територіальні одиниці не мають власної державності, але в склад можуть входити автономії. Федерація – сталий союз держав чи державних утворень, які є самостійними у межах поділеної між ними і центром компетенції. Конфедерації – союз держав, створений з певною метою (військовий, політичний, економічний), але держави зберігають повну незалежність.
Державний (політичний) режим – сукупність заходів і способів здійснення державної влади. Поділяються на демократичні і недемократичні.
Демократичний – характеризується участю населення у вирішення державних питань (пряма і непряма демократія), гарантованістю та реальністю прав і свобод людини і громадянина; існування різних форм власності та ін. недемократичні режими: авторитарні і тоталітарні.
Авторитарний – необмежена влада однієї особи або групи осіб; не допускає політичної опозиції, але зберігає автономію особи і суспільства в неполітичній сфері.
Тоталітарний режим – всеохоплюючий контроль влади над суспільством і особою, панування однієї політичної партії, яка зростається з державою, наявність єдиної ідеології; опора на силові методи, апарат примусу при здійсненні владних повноважень, агресивність у зовнішній політиці.


5. Механізм (апарат) держави
Механізм держави складають різні державні організації (державні підприємства, державні установи, державні органи), які утворюються для підтримки нормальної життєдіяльності суспільства, вирішення завдань і виконання функцій держави.
Державним апаратомназиваєтьсясукупність державних органів, з допомогою яких забезпечується реалізація внутрішніх і зовнішніх функцій держави. Він є складовою частиною механізму держави, але не ототожнюється  ним.
Ознаки державного органу:
Виступає від імені держави і представляє державу у відносинах, пов’язаних з її компетенцією;
Утворюється і діє на чіткій правовій основі; компетенція закріплена в нормативно-правовому порядку;
Має встановлену організаційну структуру і систему службової підпорядкованості та дисципліни;
Наділяється певними матеріальними та фінансовими засобами;
Має необхідний обсяг державно-владних повноважень.
Апарат держави, як правило, містить: а) представницькі органи; б) виконавчі органи; в) судові органи; г) органи контролю і нагляду; д) збройні сили, органи національної безпеки і охорони порядку. Особливе місце займає глава держави (президент).
Ефективність роботи державного апарату залежить від того, наскільки чітко розподілені функції і компетенція між органами законодавчої, виконавчої і судової влади (теорія розподілу влади).

<< | >>
Источник: Неизвестный. Теорія держави і права. 2013. 2013

Еще по теме    4. Форма держави:

 1. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 8\ \ \ ФОРМА ДЕРЖАВИ\ \ \ 8.1. Поняття форми держави\ \ \ Поняття форми держави є однією з найважливіших характеристик державознавства. Форма держави є безпосереднім виразником її сутності і змісту. Якщо сутність держави дозволяє установити приналежність державної влади, відповісти на запитання хто її здійснює та в чиїх інтересах, то поняття форми держави відповідає на запитання як організована державна влада, якими органами представлена, який
 2. §11. Форма держави Україна.
 3. Форма спартанської держави
 4. Форма римської держави
 5. Форма афінської держави
 6. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 7. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 8. 2. Форма державного устрою. Ознаки України як унітарної держави
 9. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 9\ \ \ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ\ \ \ 9.1. Поняття і структура механізму держави\ \ \ Механізм держави — це цілісна ієрархічна система всіх державних організацій, які практично здійснюють завдання та функції держави. Механізм є структурним та предметним втіленням держави, це її постійно функціонуюче вираження.\ \ \ Між функціями держави і її механізмом існує прямий зв'язок. Оскільки механізмстворюється для виконання функцій держави, саме їм у цьому зв'
 10. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 6\ \ \ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ\ \ \ 6.1. Поняття функцій держави\ \ \ Перед будь-якою державою постає коло завдань, на вирішення яких вона спрямовує свої матеріальні ресурси, ідеологічні та політичні зусилля. З усієї сукупності цих завдань можна виділити такі, що виражають сутність держави. Ці основні напрями діяльності держави називаються її функціями.\ \ \ Функціональний підхід, по-перше, допомагає глибше засвоїти саме поняття держави, побачити її і
 11. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 10\ \ \ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА\ \ \ 10.1. Соціологічні та політологічні концепції держави\ \ \ Як уже згадувалось, держава знаходиться в центрі дослідження багатьох суспільних наук. Тому слід розглянути не лише юридичні концепції держави, але й зупинитись на окремих соціологічних та політологічних теоріях, що має на меті збагатити уявлення про це складне і багатогранне явище.\ \ \ Теорія солідаризмурозглядає держа
 12. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 5\ \ \ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ\ \ \ 5.1. Сутність держави\ \ \ Історія держави невіддільна від історії суспільства, разом із суспільством вона проходить довгий історичний шлях. Усебічно розкрити поняття, сутність, властивості й риси держави — завдання надзвичайно важке. Вирішити його можна лише при вивченні держави історично, у різних її зв'язках з економікою, соціально-політичним і духовним життям суспільства, максимально використовуючи при цьому нау
 13. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ 6.3. Форми і методи здійснення функцій держави\ \ \ Держава повинна виконувати свої функції у притаманних їй формах, застосовувати у своїй діяльності різні методи. У правовій літературі під формами здійснення функцій держави розуміють, по-перше, специфічні види державної діяльності; по-друге, однорідну за своїми зовнішніми ознаками діяльність органів держави, за допомогою якої реалізуються її функції.\ \ \ Розрізняються правові та неправові форми реаліз
 14. § 13. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави.
 15. §5. Буржуазна і капіталістична держави — держави перехідного типу
 16. Тема 20. Держава і право сучасної України Розбудова незалежної Української держави
 17. 6.1. Сучасна держава – держава громадянського суспільства
 18. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 4\ \ \ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ\ \ \ 4.1. Основні теорії виникнення держави\ \ \ Тисячоліття люди живуть в умовах державно-правової дійсності: вони є громадянами (чи підданими) певної держави, підкоряються державній владі, погоджують свої дії з правовими приписами. Природно, що з давніх часів люди почали замислюватися над причинами і шляхами виникнення держави. Цей інтерес спричинив утворення різних теорій і доктрин. Висловлено десятки, якщо не сотн
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -