4. Договірне право США.

Договір є центральним інститутом зобов'язального права США. Загальні положення про договори і норми, що складають правовий режим окремих видів договорів, містяться в законодавстві окремих штатів і Єдиному Торговому кодексі (ЄТК) США.

Так, в штаті Каліфорнія норми про договори містяться в Цивільному Кодексі. У штатах, де немає цивільних та інших кодексів, норми про договори містяться в різних законодавчих актах, зібраних у звід законів. Положення загального права про договори, що не знайшли закріплення в законодавстві, і право справедливості застосовуються в штатах, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

З точки зору американського права, договір – це зроблена замість надання (задоволення) обіцянка, забезпечена санкцією (можливістю звернутися до суду). Отже, договір передбачає наявність зустрічних задоволень: для того, щоб отримати право вимоги, кредитор сам повинен що-небудь обіцяти боржникові.

Цивільні кодекси, що діють в окремих штатах, містять легальне визначення договору. Так, ЦК Каліфорнії визначає договір як «угоду робити або не робити що-небудь».

ЄТК визначає договір як «правове зобов'язання в цілому, що випливає з угоди сторін, відповідно до цього Закону та інших норм права, що підлягають застосуванню». Під «угодою» ЄТК розуміє «фактично чинену угоду сторін, наявність якої випливає з їхніх заяв чи інших обставин» (ст. 1-201). У ЦК Каліфорнії передбачені прямо виражені і такі, що припускаються, договори. Прямо виражені – це договори, укладені у словесній формі. Припускаємі вважаються договори, існування та умови яких випливають з відповідної поведінки сторін. Крім того, практиці відомі договори виконані і договори, які підлягають виконанню. До виконаних належать договори, зобов'язання за якими виконані повністю хоча б однієї із сторін. Договірні зобов'язання, які сторони ще не виконали, складають договір, який підлягає виконанню. Всі перераховані види договорів є простими (неформальними) договорами. Формальні договори (договори «за печаткою») в сучасній практиці використовуються рідко, але як вид договору поки ще існують. У «Зводі англійського цивільного права» під ред. Е. Дженкса дається таке визначення цього договору: «Договір за печаткою повинен бути повністю написаний чи надрукований або частково написаний і частково надрукований на папері або пергаменті, підписаний, забезпечений печаткою та вручений стороні, яка підписала його особисто чи за її розпорядженням ... Договір за печаткою може бути переданий з відкладальною умовою. На відміну від інших договорів, оспорити «договір за печаткою» можна тільки у зв'язку з його неправильним оформленням, але не по суті зобов'язань, якщо вони не суперечать закону. «Договори за печаткою» регулюються нормами загального права.

Раніше справжня печатка мала бути неодмінним атрибутом договору «за печаткою». Потім ця вимога перетворилося на порожню формальність. За Законом про власність 1989 законодавець скасував вимогу «за печаткою». Місце документа «за печаткою» посів документ під назвою «діяння», який є письмовим зобов'язанням особи, яка його підписала, виконати обіцяне своїм «діянням». Окрім підписів зобов'язуючого особи, потрібно ще й підпис одного свідка.

Згідно з загальним правом, оферта може бути вільно відкликана стороною, яка її зробила, поки вона не отримана контрагентом. Вона не пов'язує особу, яка її зробила, до тих пір поки вона не акцептована (за деякими винятками). Відкличність оферти як принцип загального права пояснюється доктриною «зустрічного задоволення». В основі цієї доктрини лежить основний принцип англо-американського договірного права, згідно з яким пропозиція, якщо вона не міститься в спеціальному документі «за печаткою», породжує зв'язаність оферента зобов'язанням тільки за умови, що той, до кого це пропозиція звернена, вже виконав чи обіцяв виконати свої зобов'язання.

Разом з тим, відомі випадки встановлення у законодавстві безвідкличної оферти. До безвідкличних оферт відносяться оголошення про проведення публічних конкурсів на кращий проект чи на кращу пропозицію щодо пропонованого контракту. Безвідкличною оферта може бути встановлена самим оферентом, якщо їм було отримано зустрічне задоволення.

Оферта може містити термін, протягом якого вона може бути акцептована. Загальне право уточнює час, з якого акцепт зобов'язує домовитися сторони. Ця теорія називається теорією «поштової скриньки». Відповідно до неї, договір вважається укладеним з моменту відправки акцепту контрагентом, а не з моменту отримання його оферентом. Іншими словами, з моменту, коли контрагент опускає свою депешу з акцептом у поштову скриньку або передає її поштою іншим способом.

Форма договору має в певних випадках вирішальне значення для дійсності конкретного договору. Договори можуть укладатися як в письмовій, так і в усній формі. Можливість примусового виконання договірних зобов'язань у більшості випадків не залежить від того, в якій формі договір: усній чи письмовій. Однак для деяких договорів законодавство наказує тільки письмову форму.

Порушення даної вимоги тягне за собою недійсність такого договору. Майже у всіх штатах діє Закон проти обманних дій (Закон про шахрайські угоди), який визначає договори, для яких обов'язкова письмова форма. Зокрема, письмова форма передбачається для договорів, що забезпечують зобов'язання, для договорів, предметом яких є угоди з землею та іншою нерухомістю, для договорів на термін понад 1 рік.

Положення про обманні дії містяться в цивільних кодексах штатів, у відповідних частинах зведень законів штатів. Так, у ЦК Каліфорнії положення про обманні дії встановлюють широке коло договорів, які повинні бути укладені в письмовій формі, зокрема, договори на термін понад рік; договори оренди на термін понад рік або продажу нерухомості, укладені через агента, повноваження якому дано на строк понад рік; агентські договори і трудові договори; договори позики чи обіцянки збільшення кредиту на суму понад 100 тис. доларів на цілі, не пов'язані з особистим чи сімейним споживанням, укладені особою, яка має право займатися наданням позик і кредитів.

Всі існуючі в законодавствах штатів статті про обманні дії передбачають обов’язковість письмової форми договорів. При цьому договір обов'язково має бути підписаний сторонами. Згідно зі ст. 2-201 ЄТК, договори купівлі-продажу вартістю 500 доларів і вище користуються судовим захистом лише в тому випадку, якщо їх укладення підтверджено письмовим свідченням, підписаним, принаймні, тією із сторін, яка бере на себе зобов'язання. Відповідальність за порушення договору будується на принципі спричинення: боржник відповідає за допущене їм порушення незалежно від вини. Це випливає з важливого правила договірного права США, відповідно до якого боржник у будь-який момент має право відмовитися від договору, відшкодувавши кредитору збитки в повному обсязі.

Американське право не визнає дійсним угоди про неустойки, що носять штрафний характер. Тому сама неустойка в США іменується як «узгоджені і оцінені збитки». Забезпечувальні способи виконання зобов'язань регламентовані нормами ЄТК про заставні права власників складів. Крім того, на федеральному рівні діє ряд законів, що містять норми про заставу. Це – Закон про заставу морських суден 1920 р., Закон про Федеральний банк внутрішніх позик 1932 Закон про іпотечної корпорації Федерального банку внутрішніх позик 1970. Основна ж частина норм, що регулюють заставу, міститься в законодавстві штатів. Так, ЦК Каліфорнії дає широке поняття застави як форми речового забезпечення зобов'язань. До видів застави відносяться ручна застава (заклад), іпотека рухомого майна та іпотека нерухомого майна. При ручній заставі рухоме майно передається в залежне тримання кредитору. При цьому обов'язковою умовою закладу є фактична передача майна.

Іпотека рухомого майна відрізняється від закладу тим, що право власності на майно, передане в іпотеку, переходить від іпотечного боржника до іпотечного кредитора. Майно, що закладається, боржником, залишається в його володінні. Іпотека нерухомого майна нічим не відрізняється від іпотеки рухомого майна. І в тому і в іншому випадку при невиконанні боржником своїх зобов'язань кредитор набуває абсолютний титул на заставлене майно.

Крім інституту застави, законодавство штатів регулює і інші способи речового забезпечення зобов'язань (право утримання, продаж зі збереженням титулу, передача предмета забезпечення у довірчу власність третій особі).

Розділ IX ЄТК регулює забезпечувальні угоди, які відіграють важливу роль у рамках комерційного фінансування та захисту інтересів кредиторів. Стаття 9-105 ЄТК містить поняття забезпечувальної угоди, забезпечувального інтересу, майна, що слугує забезпеченням. Ці поняття застосовуються до забезпечувальних операцій незалежно від того, як вони будуть названі сторонами, причому вирішальною ознакою кожного разу є не форма, а лише «намір сторін створити забезпечувальний інтерес».

Судова практика спирається на принцип, згідно з яким визнаються нікчемними положення договорів, які суперечать публічному порядку. На підставі цього принципу суди визнають, наприклад, недійсною застереження про звільнення від відповідальності «підприємств громадського транспорту», зобов'язаних надавати послуги населенню, якщо ці підприємства прагнуть з її допомогою захистити себе від негативних наслідків своєї винної поведінки. Аналогічний підхід судів і до «підприємств громадських послуг», таких як телефонні компанії, радіо-і телевізійні станції. У новітній судовій практиці навіть «банківська справа» розглядається як суспільно значуща. Згідно ЄТК, суд має право визнати недійсним договір або ряд його положень, якщо встановить, що договір або його умови «несумлінні». До стандартних договорів застосовуються правила про «зрозумілу (доступну) мову». Якщо текст стандартного договору викладено незрозумілою мовою, він визнається недобросовісним. Поняття «недобросовісності» не визначено законодавчо.

<< | >>
Источник: Торгове право зарубіжних країн. Лекції. 2016

Еще по теме 4. Договірне право США.:

 1. 3. Договірне право Англії.
 2. 1. Договірне право Німеччини
 3. 5. Договірне право Китаю.
 4. 2. Договірне право Франції.
 5. § 1. Военное право США
 6. 6.4. Право собственности в США
 7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО АНГЛИИ И США
 8. Додаток 3 Довідки про віце-президентів США, які не ставали президентами США
 9. Тема 26. Государство и право США в новейшее время
 10. Стаття 112. Договірна підсудність
 11. 6. Образование США. Конституция 1787 г.Формирование президентской системы. Конституционное развитие США в XIX в.
 12. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО США В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
 13. Договірна підсудність
 14. Решетникова И. В.. Доказательственное право Англии и США.— Екатеринбург: Изд-во УрГЮА,1997.- 240 с., 1997
 15. 8. Государство и право Западной Европы, США и Японии в XIX в.
 16. ГЛАВА 6. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО США В КОНЦЕ XVIII — НАЧАЛЕ XX В.
 17. 42. Договірна підсудність.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -