5. Договірне право Китаю.

Проведена економічна реформа не могла не торкнутися сфери господарсько-договірних відносин. Основним актом, що регулює договірні відносини господарюючих суб'єктів, є Закон про господарський договір 1981 р.

в редакції 1993 р. Закон про господарські договори містить 47 статей, зосереджених в наступних главах: гл. 1 «Загальні положення»; гл. 2 «Укладення та виконання господарського договору»; гл. 3 «Зміна та розірвання господарського договору»; гл. 4 «Відповідальність за порушення господарського договору»; гл. 5 «Врегулювання спорів, пов'язаних з господарськими договорами. Арбітраж »; гл. 6 «Контроль за господарськими договорами»; гл. 7 «Додаткові встановлення».

Після прийняття Закону про господарський договір (ЗГД) у 1981 р. була розроблена серія Положень про окремі види господарських договорів (наприклад, Положення про договір закупівлі та реалізації промислової продукції, Положення про договір закупівлі і реалізації продукції сільського господарства, Положення про договір підряду на будівельно-монтажні роботи та ін.) Кожне Положення конкретизувало ту чи іншу модель договору, регламентованого ЗГД. Положення будувалися за однією схемою: спочатку закріплювалося загальний зміст договору у вигляді переліку його основних умов, а потім докладно розкривався зміст кожного пункту договору.

Договори в галузі освоєння техніки, її передачі, технічних консультацій та технічного обслуговування регламентуються спеціальним законом – Законом про технічний договір 1987 року Порядок укладання, зміни, розірвання та припинення економічних договорів між господарськими організаціями КНР та іноземними підприємствами визначається Законом про зовнішньоекономічний договір 1985.

Відповідно до ЗГД 1993 р., під господарським договором розуміється угода, укладена між юридичними особами, іншими господарськими організаціями, індивідуальними господарствами в промисловості і торгівлі як рівними суб'єктами цивільного права для досягнення певних господарських цілей, чіткого визначення взаємних прав та обов'язків. Першою особливістю господарського договору є його напрямком на досягнення певних господарських цілей. До числа господарських, за загальною логікою ЗГД, не можна віднести договори, укладені організаціями не для виконання поставлених перед ними господарських завдань або не для забезпечення їх виконання, а також договори, укладені громадянами з метою задоволення їх особистих потреб. Друга особливість – господарський договір характеризується особливим суб'єктним складом. ЗГД допускає, що його учасниками з обох сторін можуть бути і громадяни, які ведуть підприємницьку діяльність. ЗГД закріплює принцип свободи договору, але разом з тим зберігає адміністративний контроль за господарськими договорами з боку органів торгово-промислової адміністрації. Закон перераховує договори, які є недійсними: ними вважаються договори, що порушують законодавство та адміністративні встановлення, державні чи громадські інтереси, договори, укладені за допомогою обману, загрози, укладені представником з перевищенням його повноважень, укладені з самим собою від імені акредитуючої і т. п. Недійсність таких договорів визнається народним судом або арбітражним органом. До числа господарських договорів Закон відносить такі договори: купівлю-продаж, підряд на будівництво, підряд на виконання робіт, договори перевезення вантажів, постачання електроенергії, складського зберігання, оренди майна, позики, страхування майна та деякі інші.

Господарський договір укладається у письмовій формі. Винятком є випадок, коли розрахунок проводиться негайно. При укладанні договору сторони повинні керуватися принципом рівності і взаємної вигоди, досягнення згоди в процесі консультацій. Закон називає такі способи забезпечення виконання господарських договорів, як завдаток і поручительство. У разі невиконання договору стороною, за яку поручилися, виконання покладається на поручителя або поручитель і винна сторона несуть солідарну відповідальність.

Підставою відповідальності за порушення договірних зобов'язань є вина. Разом з тим підґрунтям, що звільняє сторони від відповідальності за порушення договору, є дія непереборної сили. Сторона, яка порушила господарський договір, зобов'язана сплатити іншій стороні неустойку. Якщо в іншої сторони через порушення договору виникли збитки, що перевищують розмір неустойки, вони теж повинні бути відшкодовані. Збитки, не покриті неустойкою, відшкодовуються додатково.

6. Договірне право Японії.

До торгових операцій відносяться угоди, безпосередньо пов'язані з торгівлею в економічному розумінні. Торговими є угоди, що випливають з організації та діяльності підприємств та організацій.

Законодавство Японії виділяє наступні види торговельних угод:

– абсолютні торгові угоди;

– торгові угоди, що здійснюються у вигляді промислу;

– допоміжні торгові угоди.

До абсолютних торговельних угодах належать угоди, спрямовані на оплатне придбання рухомості, нерухомості або цінних паперів з метою продажу їх з прибутком або спрямовані на продаж майна, придбаного у такий спосіб; біржові угоди; угоди, пов'язані з векселями та іншим комерційним цінних паперів.

Промисловими торговими угодами є такі угоди, які безпосередньо здійснюються особами, що виробляють товари або надають послуги виключно з метою отримання прибутку. До таких угод, зокрема, належать:

угоди, метою яких є оплатне придбання або оренда рухомого або нерухомого майна з наміром здачі його в оренду або дії з метою здачі в оренду майна, придбаного або орендованого таким чином;

угоди з перевезення;

угоди, пов'язані з видавничою діяльністю;

страхування;

здійснення представництва у торгових угодах і деякі інші.

Допоміжні торгові угоди – це такі торговельні угоди, які здійснює комерсант у підприємницькій діяльності.

Якщо угода є торговою для обох сторін, вона вважається двосторонньої торговою угодою. Односторонньою торговою угодою є угода, торгова тільки для однієї сторони.

Торгові угоди є оплатними: комерсант може вимагати розумну винагороду, якщо зробив на користь іншої особи дію в рамках своєї підприємницької діяльності. Ставка відсотків за торговельними угодами дорівнює 6% річних.

Свобода здійснення угод визнається в тій мірі, в якій не порушуються «положення закону про публічний порядок» (ст. 91 ЦК Японії). Угоди, які суперечать обов'язковим розпорядженням закону, громадському порядку та добрим звичаям, є недійсними.

Свобода договору може бути обмежена у випадках, передбачених законами, з метою забезпечення публічних інтересів. Так, в деяких випадках може бути встановлений обов'язок акцепту або обов'язок оферти (так звані прикази (ордерні) договори). Деякими законами може бути обмежена свобода визначення змісту договорів. Наприклад, Закон про оренду землі, Закон про сільськогосподарські землі, Закон про трудові стандарти визнають недійсними умови договорів, які передбачають надмірну вигоду для економічно переважаючого суб'єкта.

Законодавство Японії регламентує договори стандартного характеру, які укладаються між суб'єктами, які займають монопольне становище на ринку товарів, та споживачами.

Торговий кодекс Японії регулює такі види торговельних угод: торговельну купівлю-продаж, договір комісії, договір перевезення, зберігання, страхування. До торговельних угод Торговий кодекс (ТК) відносить негласне товариство.

Торговельні операції купівлі-продажу підкоряються основним положенням договорів купівлі-продажу; разом з тим ТК передбачає і особливі положення, пов'язані з торговельним відносинам. Такими положеннями в торговельній купівлі-продажу є: депонування речі, що продається, право на продаж на аукціоні, договір на строк; обов'язок покупця перевірити куплену річ; обов'язок зберігання та депонування проданої речі.

<< |
Источник: Торгове право зарубіжних країн. Лекції. 2016

Еще по теме 5. Договірне право Китаю.:

  1. 3. Договірне право Англії.
  2. Право Китаю
  3. 1. Договірне право Німеччини
  4. 4. Договірне право США.
  5. 2. Договірне право Франції.
  6. ТЕМА 5 Держава та право Стародавнього Китаю
  7. Стаття 112. Договірна підсудність
  8. '».2. Суспільний лад Стародавнього Китаю
  9. 5.1. Виникнення й періодизація історії Стародавнього Китаю
  10. 5.6. Основні риси права Стародавнього Китаю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -