6. Виникнення, зміна та припинення земельних правовідносин

Підставою виникнення, зміни чи припинення земельних пра­вовідносин є юридично значимі юридичні факти та обставини, з якими пов'язується набуття права на земельну ділянку (влас­ності, постійного чи тимчасового користування), на цільове вико­ристання земельної ділянки, відповідальність за конкретні по­рушення земельного законодавства.

Правовстановлюючими обставинами є:

а) закони та інші нормативно-правові акти, якими встановлюються: правовий режим відповідних категорій, права та обов'язки суб'єктів земельних правовідносин, відповідальність за порушення земельного законодавства тощо;

б) рішення уповноважених органів про надання земельної ділянки у власність чи у користування або відчуження її шляхом продажу чи передання у користування;

в) угоди про передання земельної ділянки в оренду;

г) акти органів державної влади і місцевого самоврядування про приватизацію державних і комунальних земель та передання їх безоплатно у приватну власність громадян чи за плату юридичним особам;

ґ) акти про розмежування земель державної і комунальної власності;

д) рішення суду про розподіл земельної ділянки чи про встановлення прав на неї;

е) договори цивільно-правового характеру (купівлі-продажу, міни, дарування, успадкування, застави тощо). Сукупність юридичних фактів, що стосуються земельних відносин, настання яких є необхідною умовою для виникнення передбачених законом наслідків, називається юридичним складом.

В окремих випадках виникнення права приватної власності громадянина на земельну ділянку відбувається після того, як ця земельна ділянка буде викуплена (у власника) чи вилучена (у землекористувача).

Юридичні факти, на підставі яких виникають земельні пра­вовідносини, поділяються, як і в інших галузях права, на події і дії (вчинки, поведінку).

Події, у свою чергу, можуть бути такими, що здійснюються як поза волею людини, так і внаслідок того чи іншого втручання лю­дини у природні властивості землі.

Поза волею людини, напри­клад, здійснюється припинення права власності на земельну ділянку (права землекористування) громадян у зв'язку зі стихійним лихом (затоплення, зсуви) чи іншими природними явищами.

В окремих випадках земельні правовідносини виникають внаслідок правомірної чи неправомірної поведінки, яка прояв­ляється у діях чи бездіяльності громадян, посадових осіб, юри­дичних осіб, органів виконавчої влади і місцевого самоврядуван­ня. До поведінки як юридичного факту належить, наприклад, юридичний стан земельних відносин і перехід до іншого стану.

Зміна земельних правовідносин відбувається внаслідок тих чи інших обставин, тих чи інших правозмінюючих юридичних фактів, юридичного складу. Так, у процесі земельної реформи проводиться приватизація земель, яка полягає у зміні державної форми власності на приватну форму. Перехід права (власності чи користування) на земельну ділянку має місце в разі купівлі-продажу будинку зміни в установленому порядку цільо­вого призначення землі.

Правоприпиняючі юридичні факти (юридичний склад) при­зводять до припинення земельних правовідносин. Якщо договір купівлі-продажу земельної ділянки в сукупності породжує зміну земельних правовідносин, зокрема зміну суб'єктів права власності, то для продавця має місце припинення земельних правовідносин. Згідно зі ст. 140 ЗК України підставами припи­нення права власності на землю, а отже і земельних правовідно­син, можуть бути: смерть власника землі чи землекористувача добровільна відмова власника від права на земельну ділянку, відчуження за рішенням власника земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб, звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора; конфіска­ція за рішенням суду; невідчуження земельної ділянки інозем­ними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадах, визначених ЗК України. Підстави припинення права користування земельною ділянкою визначені ст. 141 ЗК України.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме 6. Виникнення, зміна та припинення земельних правовідносин:

 1. Виникнення, розвиток, зліша і припинення цивільних процесуальних правовідносин
 2. 8. Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх особливості та елементи. Передумови та підстави виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин.
 3. 1. Загальні підстави припинення житлових правовідносин
 4. Виникнення та припинення зобов’язань
 5. Стаття 95. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру
 6. Виникнення, виконання та припинення зобов’язань.
 7. § 2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
 8. Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства
 9. ТЕМА 8. ПРИПИНЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН. ВИСЕЛЕННЯ ГРОМАДЯН З ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ
 10. Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту
 11. Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності
 12. Підстави припинення права власності на земельну ділянку та користування нею
 13. Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -