1. Поняття та юридичні ознаки оренди землі

У процесі проведення в Україні земельної та аграрної реформ важливого значення набуває така форма землевикористання, як оренда. Відродження її повноцінного змісту має в умовах переходу України до ринкової економіки винятково важливе практичне значення.

Все законодавство, що становить сучасну правову базу орен­ди земель, можна умовно поділити на групи: загальне законодав­ство, на основі якого здійснюється функціонування і розвиток усіх правових інститутів; галузеве (зокрема, земельне, аграрне, екологічне, цивільне тощо) законодавство, яке закріплює певні однорідні суспільні відносини та має на меті їх врегулювання і поряд з цим визначає основні засади земельних орендних відно­син; спеціалізоване земельне законодавство про оренду земель.

Центральне місце у системі законодавства про оренду земель поряд зі ст. 93 «Право оренди земельної ділянки» ЗК України, яка має в основному бланкетний характер, посідає спеціальне законодавство про оренду земель, серцевиною якого є Закон України «Про оренду землі». Це спеціалізований нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, який визначає правові, ор­ганізаційні, економічні та соціальні умови оренди земель в Україні.

На розвиток цього Закону розроблено низку нормативно-пра­вових актів, які мають на меті створити реальний механізм його

реалізації. До таких актів належать, зокрема, постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок державної реєстрації договорів оренди землі» від 25 грудня 1998 р., Типовий договір оренди земельної частки (паю), затверджений наказом Держкомзему від 17 січня 2000 р. зі змінами, тощо.

Стаття 3 Закону України «Про оренду землі» визначає оренду землі як «засноване на договорі строкове, платне володіння і ко­ристування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності».

З цієї дефініції можна виділити деякі юридичні ознаки понят­тя оренди земель. Це виключно договірна форма використання земель. Договірний характер відносин передбачає виключну добровільність укладення договору; оренда земель оформ­ляється договором оренди земельної ділянки; договір оренди земельної ділянки укладається між орендодавцем і орендарем; зміст оренди земель становлять правомочності володіння і кори­стування орендаря.

Однак слід зазначити, що у деяких випад­ках, передбачених законом, орендар може у певних межах роз­поряджатися наданою йому індивідуально-визначеною земель­ною ділянкою або її частиною. Але це розпорядження є дуже обмеженим і стосується, скажімо, суборенди; це користування та володіння є платним, що забезпечується внесенням орендарем орендодавцеві орендної плати у розмірах, визначених догово­ром; оренда передбачає передання земельної ділянки обов'язково у строкове (тимчасове) користування. Строки дії оренди визначають сторони у договорі оренди земельної ділян­ки; об'єктом оренди за договором виступає певна земельна ділянка, яка може використовуватися орендарем для здійснення перш за все підприємницької діяльності, тобто такої, що здійснюється за власною ініціативою, систематично і на власний ризик з метою одержання прибутку, а також і для іншої діяль­ності (наприклад, для ведення особистого селянського господар­ства); повна господарська самостійність орендаря.

Крім основних ознак поняття оренди земель існують і додат­кові ознаки цього правового інституту. По-перше, оренда — це окрема форма землекористування. По-друге, орендодавцями зе­мельних ділянок є держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи України. Водночас згідно зі ст. 81 ЗК України власниками земель можуть бути й іноземні громадяни та особи без громадянства. Отже, вони теж можуть виступати орендодав­цями земельних ділянок. Відповідно до ст. 93 ЗК України орендо­давцями земельних ділянок є їх власники або уповноважені ними особи. По-третє, орендар земель набуває право власності на одер­жану з орендованих земель продукцію і доходи. По-четверте, оренда не повинна змінювати цільове призначення земельної ділянки.

Підсумовуючи основні й додаткові юридичні ознаки поняття оренди земель, можна визначити його так: оренда земель — це окрема організаційно-правова договірна форма використання земельної ділянки, яка передбачає передання її власником-орендодавцем (державою, територіальною громадою, громадя­нином чи юридичною особою) у тимчасове строкове володіння та користування іншій особі — орендареві за плату для здійснення переважно підприємницької або іншої діяльності з привласнен­ням останнім одержаної продукції і доходів.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме 1. Поняття та юридичні ознаки оренди землі:

 1. Порядок передачі землі в користування чи оренду.
 2. РОЗДІЛ 7 ПРАВО ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
 3. 4. Юридичні факти: поняття, класифікація.
 4. 7.2.2. Поняття і головні ознаки принципів права
 5. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 12\ \ \ ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВА, ЙОГО ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ\ \ \ 12.1. Поняття і ознаки права\ \ \ Питання про те, що є право, в чому його сутність, традиційно розглядається в теоретичній юриспруденції як основне. Але, як було відзначено, з часом розуміння права змінювалося. Так, для Аристотеля право — це політична справедливість, для учених середньовіччя — божественне встановлення, для Ж.-Ж. Руссо — загальна воля, Р. Іє-ринга — захищений інтерес,
 6. Поняття та ознаки злочину
 7. 4.3. Поняття складу злочину та його ознаки
 8. § 4. Поняття держави, основні ознаки.
 9. Поняття та ознаки правочину
 10. §J Поняття й ознаки міжнародної міжурядової організації
 11. 14.2. Поняття і ознаки норм права
 12. Поняття та ознаки злочину.
 13. § 24. Поняття й ознаки правової норми.
 14. 5.2.3. Державний орган: поняття, ознаки, види
 15. 21.1. Поняття і ознаки правової поведінки
 16. 10.1. Поняття, значення й ознаки співучасті
 17. Поняття та ознаки юридичної особи.
 18. Поняття та ознаки правочину.
 19. Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності
 20. 1. Поняття, ознаки, зміст та види правовідносин.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -