1. Поняття та функції державного управління у сфері використання та охорони земель

Державне управління в галузі охорони та використання зе­мель є важливою складовою державного управління в галузі раціонального використання та охорони довкілля. Однак оскіль­ки земля є не тільки елементом навколишнього природного сере­довища, але й використовується як засіб виробництва в сільсько­му та лісовому господарстві і просторово-територіальний базис в інших сферах господарювання, державне управління в галузі охорони та використання земель враховує як екологічне значен­ня земельних ресурсів, так і їх виробничу та соціально-еконо­мічну функцію.

Під державним управлінням у сфері використання та охоро­ни земель слід розуміти організаційно-правову діяльність уповноважених органів влади із забезпечення раціонального використання земель власниками та користувачами земельних ділянок, а також іншими суб'єктами земельних правовідносин відповідно до вимог земельного законодавства України.

Проведення в Україні земельної реформи, одним з результа­тів якої є приватизація значної частини земельного фонду країни, та застосування ринкових механізмів до регулювання земельних відносин зумовило істотну трансформацію адміністративних методів управління земельними ресурсами, застосу­вання поряд з ними цивільно-правових та інших засобів регулю­вання земельних відносин, які зазвичай застосовуються в умо­вах ринкової економіки. Реформування земельних відносин у нашій країні не привело до зниження, а навпаки — зумовило не­обхідність підвищення ролі держави як учасника земельних відносин. Така роль держави виконується шляхом здійснення відповідними органами влади функцій державного управління у сфері охорони та використання земель.

Під функціями державного управління землями слід розу­міти види (напрями) діяльності уповноважених державою ор­ганів влади щодо забезпечення організації раціонального та ефективного використання й охорони земель. Згідно з чинним земельним законодавством до функцій державного управління землями належать: моніторинг земель, планування викори­стання земельних ресурсів, встановлення цільового призначен­ня земельних ділянок, нормування та стандартизація у сфері використання та охорони земель, землеустрій, ведення дер­жавного земельного кадастру, здійснення державної реєстрації прав на землю, здійснення державного контролю за викори­станням та охороною земель. Зазначені функції визначають зміст державного управління в галузі використання та охорони земель.

Суб'єктами державного управління в галузі використання та охорони земель є органи державної влади, а також органи місцевого самоврядування, які уповноважені здійснювати відповідну організаційно-правову діяльність щодо забезпечен­ня раціонального використання земельних ресурсів та їх охо­рони. До таких органів ЗК України відносить: Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські, районні, районні у містах, міські, селищні та сільські ради, Кабінет Міністрів України, цен­тральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, центральний орган виконавчої влади з питань охорони навко­лишнього природного середовища, центральний орган виконав­чої влади з питань аграрної політики, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме 1. Поняття та функції державного управління у сфері використання та охорони земель:

 1. 1.6. Землеустрій як функція державного управління у сфері використання і охорони земель
 2. РОЗДІЛ 11 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
 3. 5. Нормування та стандартизація у сфері використання й охорони земель
 4. Розділ VII УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
 5. 2. Організація державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
 6. 4. Державний контроль за використанням та охороною земель
 7. Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель
 8. § 1. Державний контроль за використанням та охороною земель
 9. 9. Державний контроль за використанням та охороною земель
 10. Глава 16 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері охорони здоров'я
 11. Глава 12 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
 12. 2. Правове регулювання охорони і використання земель оздоровчого призначення в межах окремих зон округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони
 13. 3. Планування використання та охорони земель
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -