Моніторинг земель

Моніторинг земель як функція державного управління зем­лями становить систему спостереження за станом земельного фонду з метою своєчасного виявлення його змін, їхньої оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів.

Залеж­но від охоплених спостереженнями територій моніторинг земель поділяється на такі види: глобальний (пов'язаний із міжнародни­ми науково-технічними програмами); національний (охоплює всю територію країни); регіональний (на територіях, що харак­теризуються єдністю фізико-географічних, екологічних та еко­номічних умов); локальний (на територіях нижче регіонального рівня, зокрема окремих земельних ділянок та елементарних структур ландшафтно-екологічних комплексів).

В Україні ведення моніторингу земель вперше було передба­чено Земельним кодексом, прийнятим 18 грудня 1990 р. Однак, фактично систематичні спостереження за станом земельних ре­сурсів розпочалися в нашій країні після затвердження Кабіне­том Міністрів України 20 серпня 1993 р. Положення про моніто­ринг земель.

Згідно з Положенням про моніторинг земель його об'єктом є весь земельний фонд країни незалежно від форм власності на землю та характеру використання земель. Моніторинг земель передбачає ведення систематичних спостережень за станом усіх земель, виявлення змін в їхньому стані, а також оцінки: стану ви­користання угідь, полів, ділянок; процесів, пов'язаних зі змінами родючості ґрунтів (розвиток водної і вітрової ерозії, втрата гуму­су, погіршення структури ґрунту, заболочення і засолення), за­ростання сільськогосподарських угідь, забруднення земель пе­стицидами, важкими металами, радіонуклідами та іншими ток­сичними речовинами; стану берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ, лиманів, гідротехнічних споруд; процесів, пов'язаних з утворенням ярів, зсувів, сельовими потоками, зем­летрусами, карстовими, кріогенними та іншими явищами; стану земель населених пунктів, територій, зайнятих нафтогазодобувними об'єктами, очисними спорудами, гноєсховищами, складами паливно-мастильних матеріалів, добрив, стоянками автотранс­порту, захороненням токсичних промислових відходів і радіо­активних матеріалів, а також іншими промисловими об'єктами.

У процесі ведення моніторингу земель застосовуються різні види спостереження за станом земельних ресурсів. Залежно від строку та періодичності їх проведення вони поділяються на ба­зові, періодичні та оперативні. Базові спостереження здійснюють­ся на початковій стадії спостереження з метою фіксації стану об'єкта спостережень на момент початку ведення моніторингу зе­мель. До періодичних належать спостереження, що здійснюються з періодичністю у 12 чи більше місяців. Оперативні спостережен­ня ведуться у випадку виявлення змін у стані земель з метою їх фіксації. Оперативні спостереження здійснюються, як правило, з меншим, ніж періодичні, інтервалом часу.

Здійснення моніторингу земель покладено на Державний комітет України по земельних ресурсах за участю Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук та Національного космічного агентства України.

Отримані в результаті ведення моніторингу земель дані про стан земельного фонду оцінюються шляхом аналізу резуль­татів ряду послідовних спостережень і порівняння одержаних показників. Інформація, одержана під час спостережень за ста­ном земельного фонду, узагальнюється за районами, містами, областями, Автономною Республікою Крим, а також окремими природними комплексами і передається в пункти збору автома­тизованої інформаційної системи обласних, Київського й Сева­стопольського міських управлінь земельних ресурсів і Ко­мітету по земельних ресурсах і земельній реформі Автономної Республіки Крим. За результатами оцінки стану земельного фонду складаються доповідні, прогнози та рекомендації, що по­даються до місцевих органів державної виконавчої влади, ор­ганів місцевого самоврядування та Держкомзему України для вжиття заходів щодо відвернення і ліквідації наслідків негатив­них процесів.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме Моніторинг земель:

 1. Глава 33 Моніторинг земель
 2. Стаття 191. Призначення моніторингу земель
 3. Стаття 192. Завдання моніторингу земель
 4. Розділ 24 Правове регулювання контролю за використанням і охороною земель та моніторингу земельних ресурсів
 5. § 3. Моніторинг земельних ресурсів та його значення
 6. Статья 87. Состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
 7. 1. Понятие и состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
 8. Статья 38. Предоставление земельных участков из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, лесных земель лесного фонда для целей, не связанных с назначением этих земель
 9. 2. Зміст понять «контроль», «нагляд», «аудит», «моніторинг»
 10. ЗВЕРНЕННЯ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ «МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ АДАПТАЦІЇ»
 11. 4. Державний контроль, нагляд і моніторинг у сфері охорони навколишнього природного середовища
 12. РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 87/62/ЕЕС від 22 грудня 1986 року щодо моніторингу та контролю за великими ризиками кредитних установ*
 13. § 4. Обеспечение охраны земель в сфере управления использованием и охраной земель
 14. Порядок перевода земель из одних категории и видов в другие и отнесения земель к определенным видам
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -