Іванов В.М.. Історія держави і права України : підручник. / В.М. Іванов - К. : КУП НАНУ,2013. - 892с.. 2013

У підручнику відповідно до програми навчальної дисципліни «Історія держави і права України» за змістовими модулями висвітлюються процеси еволюції суспільного ладу, державного устрою і права України від найдавніших часів до нашого сьогодення. До кожної теми додаються історико- правові джерела, документи, пропонуються завдання для самостійної роботи з опрацювання навчального матеріалу. Для студентів юридичних навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться історією державно-правового розвитку України.

| >>
Вступ до курсу „Історія держави і права України ”
Змістовий модуль І
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ ЗА СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ ТА ЗА ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ
Тема 1. Рабовласницькі державні утворення і право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
Змістовий модуль ІІ
ДЕРЖАВА І ПРАВО ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
Змістовий модуль ІІІ
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРІОД ВТРАТИ ДЕРЖАВНОСТІ. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
Першоджерела
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
Змістовий модуль IV ДЕРЖАВА I ПРАВО УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОГО ТА ПОСТ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДІВ
ПЕРЩОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА
ПЕРШОДЖЕРЕЛА

Книги и учебники по дисциплине Історія держави і права України:

  1. Гавриленко О.А.. Історія держави і права України: стародавня доба : навчальний посібник. - Харків: ХНУВС,2011. - 64 с. - 2011 год
  2. О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін.. Нариси історії державної служби в Україні / [О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін. ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. - К. : Ніка-Центр,2009. - 536 с. - 2009 год
  3. Пахомова Г.М.. Звичаєве право. Навчальний посібник. – К.: НАУ,2003.-30 с. - 2003 год
  4. В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с. - 1997 год
  5. Рогожин А.Й.. Історія ДЕРЖАВИ I ПРАВА УКРАЇНИ У 2-х частинах. Частина 1. Київ - 1996 - 1996 год
  6. Малик Я., Вол Б., Чуприна В.. Історія української державності, Львів: Світ,1995. - 248 с. - 1995 год
  7. О.КЛИМ КОРЧАГІН. КАРНЕ ПРАВО УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ. ІСТОРИЧНО-ЮРИДИЧНИЙ НАРИС. Вид. 2-ге. РИМ 1981 - 1981 год
  8. Ѳ. И. Леонтовичъ. Спорные вопросы по исторіи Русско-Литовскаго права. С.-Петербургъ. 1893 - 1893 год