Лекція 13 Тактика слідчого огляду та освідування

План

1. Поняття, види та завдання слідчого огляду.

2. Організаційно-підготовчі заходи до проведення огляду.

3. Тактичні прийоми проведення слідчого огляду.

4. Фіксація результатів огляду.

Література

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Засл. деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина.

- М. : Издательство НОРМА, 2000. - 990 с.

2. Бахін В. П. Криміналістика : курс лекцій : у 2 ч. / В. П. Бахін, І. В. Гора, П. В. Цимбал. - Ірпінь : Акад. ДПС України, 2002. - Ч. І. - 356 с.

3. Криминалистика : в 2-х т. / под ред. проф. Р. С. Белкина, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина. - М., 1988. - Т. 2. - 454 с.

4. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений : учебник / под ред. Резвана А. П., Субботиной М. В., Харченко Ю. В. - Волгоград : ВА МВД России, 2000. - 224 с.

5. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2001. - 718 с.

6. Криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Белкина. - М. : Юрид. лит., 1986. - 544 с.

7. Криминалистика : учебник / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. - СПб. : Изд-во «Лань», 2001. - 928 с.

8. Криміналістика : підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / кол. авторів : [Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. ] ; за ред. В. Ю. Шепітька. - К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2001. - 684 с.

9. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів : наук.-практ. посібник / за ред. Н. І. Клименко. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 216 с.

10. СалтевськийМ. В. Криміналістика (у сучасному вигляді) : підруч. / М. В. Салтевський.

- К. : Кондор, 2005. - 588 с.

11. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань : монографія / Чаплинський К. О. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. - 304 с.

12. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монограф. / Чаплинський К. О. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. - 496 с.

1.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Лекція 13 Тактика слідчого огляду та освідування:

 1. Звинувачувальне заключення старшого слідчого слідчої частини УДБ НКВС УРСР (7 лютого 1941 р.)
 2. Невідомий90910. Теорії походження держави. Лекція, 2015
 3. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція, 2016
 4. М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с., 2013
 5. Стаття 147. Огляд доказів на місці
 6. Стаття 140. Огляд доказів за їх місцезнаходженням
 7. Стаття 141. Огляд речових доказів, що швидко псуються
 8. ОгляД другої доби.
 9. Огляд восьмої доби.
 10. §4. Заключительный этап тактики назначения экспертизы
 11. Історичний огляд
 12. Історичний огляд
 13. §2. Понятие и соотношение процессуальной стратегии и тактики доказывания субъекта
 14. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ
 15. Огляд третьої доби.
 16. Огляд девятої доби.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -