ЗВЕРНЕННЯ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ «МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ АДАПТАЦІЇ»

Шановні колеги1

Україна на найвищому політичному рівні проголосила, що п основним геополітичним завданням є вступ до Європейського Союзу Досягненню цієї мети має бути підпорядкована стратегія економічного та соціального розвитку нашої держави протягом найбчижчих 10 років

Одною з основних умов набуття членства в Євросоюзі є зближення та по ступове приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС або, Іншими словами, адаптація національного законодавства до законе давства Європейського Союзу

В квпні 2002 року Центр порівняльного права спільно з Центром перекла дів актів європейського права розпочав добі остроковий проект «Моніторинг законодавства України у пріоритетних сферах адаптації» Основною метою про екту є дослідити окремі, так звані пріоритетні сфери адаптації національного законодавства України, визначені 51 статтею Угоди про партнерство І співро­бітництво між Україною І Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р , на відповідність законодавству Європейського Союзу та розробити конкретні рекомендації щодо наближення вітчизняного законодавства до законодавства ЄС

За задумом, проект здійснюється за галузевим принципом, тобто кожний етап проекту є, по суті, окремим аналітичним дослідженням однієї Із пріори тетних сфер адаптації Кожний з етапів передбачає написання посібника щодо регулювання в праві ЄС правовідносин у одній з пріоритетних сфер, розробку рекомендацій щодо адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у цій сфері, переклад актів законодавства ЄС у відповідній сфері, написан­ня глосарію термінів права ЄС, які зустрічаються у перекладених актах

Такий комплексний підхід — можливо, вперше в Україні — дасть у руки державних органів, відповідальних за адаптацію у конкретних сферах, ефектив ний Інструментарій, який дозволить їм на високому рівні виконувати завдання щодо наближення національного законодавства до законодавства ЄС Він та кож дасть можливість науковим установам та навчальним закладам вивчати та досліджувати європейське законодавство, спираючись як на результати дослід­жень, проведених Центром порівняльного права, так І безпосередньо на пер­шоджерела, тобто правові акти ЄС, перекладені українською мовою Центром перекладів актів європейського права

Окрему увагу слід звернути на Ілосарш правових термінів ЄС, який буде написано для кожної з прюритеїних сфер Його розробка — це важливий крок на шляху збагачення та уніфікації національної правничої термінології, яка по­части ще не виробила усталених україномовних відповідників англомовним, франкомовним, німецькомовним тощо термінам права ЄС

На сьогодні ми завершили перший — шлотний — етап проекту «Моніто­ринг законодавства України у сфері фінансових послуг з метою його адаптації

20

до законодавства ЄС».

Рекомендації, розроблені в ході кого реалізації, затверд­жено рішенням 8-го засідання Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Частина з них має увійти до Пла­ну роботи з адаптації на 2003 рік. Водночас ми розуміємо, що проведене нами дослідження — одна з перших в Україні спроб комплексно дослідити одну із галузей вітчизняного законодавства на відповідність праву ЄС. І хоча б через те, що ми одні з перших, нам чужа абсолютизація результатів проведеного до­слідження: ми відкриті до наукової дискусії і будемо вдячні за будь-яку конст­руктивну критику.

Сподіваюсь, що Ваші відгуки та зауваження допоможуть нам скорегувати стратегію реалізації проекту у наступних пріоритетних сферах.

Запрошую Вас до співпраці на ниві реформування національного законо­давства через наближення його до європейських стандартів.

З повагою,

Координатор проекту «Моніторинг законодавства України у пріоритетних сферах адаптації»

Геннадій Друзенко

<< | >>
Источник: Вовк Т., Друзенко Г., Зугравий Г., Качка Т., Коноваленко І., Парапан М., Перестюк Н.. Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспекгиви адаптації законодавства України. — Харків,2002. — 912с.. 2002

Еще по теме ЗВЕРНЕННЯ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ «МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ АДАПТАЦІЇ»:

 1. 17.3.2. Механізм адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
 2. 17.3.1. Етапи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
 3. 2.2. Теоретико-правові проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 4. ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЖИМ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 5. Вовк Т., Друзенко Г., Зугравий Г., Качка Т., Коноваленко І., Парапан М., Перестюк Н.. Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспекгиви адаптації законодавства України. — Харків,2002. — 912с., 2002
 6. МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА СЬОГОДНІ
 7. 17.3. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу
 8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ СФЕРУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
 9. Тема 17 УГОДИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЕКОНОМІЧНЕ ТА ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІ Ж ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗО М ТА ІНШИМ И КРАЇНАМИ. УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО МІ Ж ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗО М ТА УКРАЇНОЮ. НАБЛИЖЕНН Я ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 10. 8.9. Порушення законодавства про континентальний шельф України
 11. Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність
 12. 7.12. Порушення законодавства про бюджетну систему України
 13. § 4. Еволюція виборчого законодавства України
 14. 3. Міжнародно-правові стандарти прав людини та законодавство України.
 15. Судебный координатор
 16. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
 17. § 24. Екологічне законодавство України
 18. Розділ I Адміністративне право і державне управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання та міжгалузевих сферах
 19. Стаття 244. Порушення законодавства про континентальний шельф України
 20. § 30-31. Загальна характеристика екологічного законодавства України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -