Відносини відповідальності публічної адміністрації

Відносини відповідальності публічної адміністрації виникають у зв’язку із наявністю публічно-правового спору щодо правомірного використання владних повноважень публічною адміністрацією. У таких випадках порушується адміністративна справа (справа адміністративної юрисдикції), де відповідачем виступає суб’єкт владних повноважень.

Справи адміністративної юрисдикції розглядаються за нормами адміністративного судочинства, які встановлені Кодексом адміністративного судочинства України (від 6 липня 2005 року).

Відповідно до цього Кодексу справа адміністративної юрисдикції (або адміністративна справа) — це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодав- ства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Порушуються такі справи за адміністративним позовом. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб’єкти владних повноважень.

Відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об’єднання, юридичні особи, які не є суб’єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами за адміністративним позовом суб’єкта владних повноважень лише такого змісту:

— про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян;

— про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;

— про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України;

— про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо);

— в інших випадках, встановлених законом.

<< | >>
Источник: T.О. Коломоєць, В.K. Колпаков. Вступ до навчального курсу «адміністративне право України» : текст лекцій / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков. — K. : Ін Юре,2014. — 240 c. — Бібліогр. : c. 210—222.. 2014

Еще по теме Відносини відповідальності публічної адміністрації:

 1. Глава 44 Організація публічної адміністрації
 2. Глава 46 Основні правові форми діяльності публічної адміністрації
 3. Глава 47 Контроль за діяльністю публічної адміністрації
 4. Розділ 43 Організація та діяльність публічної адміністрації у зарубіжних країнах
 5. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 19\ \ \ ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ\ \ \ 19.1. Поняття і основні ознаки правових відносин\ \ \ У суспільстві існує багато різних відносин між людьми: економічні, політичні, моральні, культурні та ін. Всі ці види відносин, які існують між окремими індивідами або їх об'єднаннями, є суспільними відносинами, в них відбувається реальна взаємодія людей. Соціальні відносини характеризуються тим, що сторони, вступаючи в них, переслідують певні цілі, наділені во
 6. ГЛАВА 4 реалізація адміністративно–правового статусу керівників органів виконавчої влади у відносинах відповідальності
 7. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ 22.5. Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою\ \ \ Є кілька підстав для класифікації юридичної відповідальності. Серед них найдоцільнішою є класифікація юридичної відповідальності за характером санкцій і за галузевою ознакою.\ \ \ За галузевою ознакою виділяють такі види юридичної відповідальності, як кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова, конституційна і міжнародно-правова.\ \ \ Кримінальна відповідальність
 8. §J Значення міжнародно-правової відповідальності, цілі, принципи поняття відповідальності
 9. Глава 45 Побудова публічної служби
 10. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 22\ \ \ ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ\ \ \ 22.1. Поняття юридичної відповідальності\ \ \ Юридична відповідальність — одна з форм соціальної відповідальності. Сутність соціальної відповідальності полягає в обов'язку індивіда виконувати вимоги, що висуваються до нього суспільством, державою, іншими індивідами. Крім юридичної, в суспільстві діють і інші форми соціальної відповідальності: моральна, політична, організаційна, суспільна, партійна й інша.
 11. Земельні відносини. Суб’єкти та об’єкти земельних відносин