Поділ І. Засади.

Розділ І.

Арт. І.

Судова влада в У.Н.Р. належить:

а/ Народнім Судам,

б/ Округовим Судам,

в/ Найвищому Судові.

Арт. 2.

Для розгляду справ, що вимагають спеціяльного складу Суду чи спеціяльного порядку розгляду, існують спеціяльні суди, порядок організації й діяльности котрих визначають особливі положення та узаконення.

Увага: Справи про злочини, що до ламання законів про працю, а також індивідуальні і групові спори поміж наймачами, з одного боку, і робітниками та службовцями, з другого – розглядають Трудові Сесії Народніх Судів. Порядок організації й діяльности Трудових Сесій Народнього Суду визначено в поділі II розділу У цього Положення.

Окрема думка: п. Іножарський І. П. вважає, що Суди Праці повинні творити цілком окремий суд поза системою загально-судових установ.

Арт. 3.

Народній Суд чинить колегіяльно в складі Народнього Судді й 2 народніх засідателів, або за випадків, що їх спеціяльно пояснено в законі, одноособово – в особі Народнього Судді – та здійснює свою діяльність у межах визначеного для нього району.

Безпосередній догляд над Народніми Суддями з правом ревізії їх діловодства належить Округовим Судам.

Арт. 4.

Округовий Суд здійснює свою владу на території визначеної йому округи.

Округовий Суд чинить:

а/ як орґан безпосереднього управління й догляду за всіма підлеглими йому судовими місцями, нотаріяльними орґанами, судовими виконавцями, судовими перекладчиками та иншими підлеглими йому окремими урядовцями, і, як такий орґан управління й догляду, сам підлягає безпосередньо Найвищому Судові і Міністрові Юстиції;

б/ як орґан касаційно-ревізійного розгляду скарг, що до нього надходять, та протестів на вироки, присуди й ухвали підлеглих йому Народніх Судів;

в/ як Суд першої інстанції в справах, що їх віднесено законом до компетенції Округового Суду.

Крім того, Округовому Суду належить доглядати за всіма чинними на території округи спеціяльними судами, за винятком Військових Судів та їх виїзних сесій.

Порядок діяльности Округового Суду й виконання Суддями та урядовцями так тими, що входять до складу Округового Суду, як і підлеглими йому, покладених на них обовязків, а також порядок підлягання зазначених Суддів та урядовців визначається Наказом Округовим Судам, що йоги видає Міністерство Юстиції.

Арт. 5.

Найвищому Судові У.Н.Р. належить:

а/ контролювати в межах судової компетенції всі судові установи У.Н.Р.;

б/ розглядати в касаційно-ревізійному порядкові справи, розвязані Округовими Судами, а в порядкові догляду – всі справи, розвязані будь-яким судом Республіки;

в/ розглядати, яко Суду першої інстанції, кримінальні й цивільні справи особливої державної важности, згідно особливо встановленої законом підсудности таких справ Найвищому Судові У.Н.Р.

г/ товмачити на підставі внесків Міністра Юстиції закони У.Н.Р. у випадках, виникаючих в практиці, так судових, як і адміністративних орґанів, сумнівів і різноманітности в розвязанню ними одного й тогож питання.

Порядок діяльности Найвищого Суду та виконання його Члена­ми та урядовцями покладених на них обовязків, а також порядок підлягання їх, визначається Наказом, що його вироблює Найвищий Суд У.Н.Р. і затверджує Міністр Юстиції.

Арт. 6.

Для догляду за законністю чинностей орґанів державної влади та громадських установ, підприємств і приватних осіб, спротестування в порядкові касаційному і в порядкові догляду вироків, присудів та ухвал, що їх виносять Суди, для безпосереднього доглядy зa переведенням дізнання, розшуку та попереднього слідства в кримінальних справах, підтримання звинувачення в кримінальних справах на суді, нагляду за виконанням вироків, за законністю тримання під арештом, за станом та діяльністю домів увязнення, а також для захисту в цивільних справах інтересів держави і осіб в випадках, точно означених у відповідних законах – чинить Державна Прокуратура.

Арт. 7.

Для попереднього розсліду злочинів, належних до судового розгляду, в межах довіренних їм районів та при Округових Судах чинять Судові Слідчі.

Арт. 8.

Для забезпечення людності правної допомоги та виконання завдань судової оборони при Округових Судах, під їх наглядом, чинять адвокатські колєґії.

Арт. 9.

Для укладення й засвідчення актів, договорів і для виконання инших нотаріяльних чинностей, зазначених в законі, при Округових Судах, під наглядом і керуванням останніх, чинять нотарі, що їхню компетенцію точно визначає Нотаріяльне Положення.

Арт. І0.

Для здійснення присудів і ухвал та для инших чинностей, що їх зазначено в законі, при Округових Судах є судові виконавці, що чинять під загальним керуванням та доглядом Округових Судів.

Арт. ІІ.

Щоби обслуговувати судові установи та слідчі орґани в зазначених законом випадках, а також виконувати инші чинності, що їх передбачено в артикулі 159 цього Положення, при Округових Судах, під безпосереднім їх керуванням та наглядом, мають чинність судові перекладачі.

Арт. І2.

Щоби провадити ріжні науково-технічні дослідження й давати експертизи, що до судових справ, а також провадити наукові роботи та експериментальні дослідження, що до питань кримінальної техніки і методології дослідження злочинів та дослідження особи правломця, в містах Київі, Харькові й Одесі є Інститути Науково-Судової Експертизи; район їхньої діяльности визначає інструкція Міністерства Юстиції.

Арт. І3.

Межі компетенції, чинности та відповідальности всіх вище зазначених установ та урядовців визначають відповідні поділи та артикули цього Положення й особливі узаконення.

Арт. І4.

Для подання кандидатів на посади Народніх Суддів, а тимчасово й на посади Членів Округових Судів, а також для висловлення опінії[120] у випадках, коли Міністр Юстиції вважатиме за потрібне запитати про неї з приводу тієї чи иншої кандидитури на ці посади, існують Округові Рекомендаційні Комісії.

Окрема думка: п.п. Іножарський І. П., Лазаревський Г. О. та Завадський В. В. висловлюються проти існування Рекомендаційних Комісій.

Арт. І5.

Орґанізацію, загальне керівництво, інструктування, догляд і ревізію всіх судових установ У.Н.Р., за винятком Найвищого Суду, здійснення зазначених функцій що до орґанів нотаріяту, судових перекладачів, судових виконавців та инших урядовців і органів юстиції, так само і загальне керівництво та інструктування, догляд і ревізію адвокатських колєґій покладається на Міністерство Юстиції, що чинить на підставі особливого про нього Положення.

Внутрішній розпорядок і порядок урядування всіх орґанів юстиції У.Н.Р., за винятком Найвищого Суду, визначають Накази та інструкції, видавані Міністерством Юстиції.

Що до Військових Судів та Військової Прокуратури Міністрові Юстиції й Генеральному Прокуророві Республіки належать права, зазаначені в окремих Положеннях та узаконеннях.

Стосовно до инших спеціяльних судів Міністр Юстиції здійснює загальний догляд, бере участь в їхній організації і має право ревізувати й інструктувати в межах і порядкові, що їх встановлює закон.

Арт. І6.

Міністр Юстиції має право спротестовувати через Прокурорський Догляд і надсилати до перегляду, як те зазначено в законі, будь-який вирок, присуд, ухвалу та постанову, і ті, що набули законної сили, й ті, що не набули законної сили, всіх судових установ У.Н.Р.

Увага виключається.

Арт. І7.

Виключається.-

Арт. І8.

Виключається.-

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ І. Засади.:

 1. Поділ I. Засади.
 2. Територіально-адміністративний поділ
 3. Розділ 1 - Поділ провин
 4. Поділ XI
 5. Стаття 146. Поділ жилого приміщення між подружжям
 6. Поділ X. Правило про культи
 7. 17.2. Підстави поділу права на галузі й інститути
 8. Поділ II. Адміністративні акти.
 9. Поділ. X. Про Судових перекладачів.
 10. Поділ У. Про Державну Прокуратуру.
 11. Поділ II. Про Народний Суд.
 12. Поділ IX. Про судових виконавців.
 13. Поділ ІУ. Про Найвищий Суд.
 14. Поділ УІ. Про Судових Слідчих.
 15. Розділ 1 - Окреслення і поділ кар
 16. Поділ ІІІ. Заходи адміністративного впливу.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -