Поділ У. Про Державну Прокуратуру.

Розділ XІІI.

Арт. 95.

На чолі Державної Прокуратури, як Генеральний Прокурор Республіки є Міністр Юстиції.

Під загальним керуванням Ґенерального Прокурора є Відділ Прокуратури, що увіходить до складу Міністерства Юстиції.

Арт. 96.

При Генеральному Прокурорі Республіки є його Помічники й Прокурори Міністерства Юстиції в числі, що його визначено штатами.

При Прокурорі Найвищого Суду є Прокурори кожної Колєґії Найвищого Суду і при них їх Помічники в числі, що його визначено штатами.

Помічників Генерального Прокурора Республіки, Прокурорів Міністерства Юстиції, Прокурора Найвищого Суду, Прокурорів Колєґій цього Суду та їх Помічників призначає, відсторонює, усуває і звільняє Президент Республіки на подання Генерального Прокурора Республіки.

На вищезазначені посади можуть бути призначені особи, що мають вищу правничу освіту і судову практику: для посади Прокурора Найвищого Суду – протягом не менше як 10 років, – Прокурорів Колєґій і Міністерства Юстиції не менше як 8 років, – їх Помічників – не менше як 6 років.

Окрема думка: п.Іванович С. Д. вважає необхідним зазначити, що одного з помічників Генарального Прокурора Республіки призначається за старшого.

Арт. 97.

При кожнім Округовім Суді є Прокурор Суду і його Помічники в числі, що його встановлено штатами.

Призначає, відсторонює, переміщує і звільняє з посади Округових Прокурорів Президент Республіки на подання Ґенерального Прокурора, а Помічників Прокурора Округового Суду – Ґенеральний Прокуор Республіки.

На вищезазначені посади можуть бути призначені особи, що мають вищу правничу освіту і судову практику: для посади Прокурора Округового Суду –протягом не менше як 6 років, а його Помічників – не менше як 4 роки.

На посаду Помічника Прокурора Округового Суду можуть бути призначені і старші кандидати на судові посади, що мають свідоцтво, передбачене 1239 арт. цього Положення.

Арт. 98.

Двох Помічників Округового Прокурора Ґенеральний Прокурор Республіки призначає за старших Помічників; одному з них доручається виконувати обовязки судового, а другому – адміністративного догляду. Одного з них призначається заступником Округового Прокурора.

Арт. 99.

Державній Прокуратурі доручається:

а/ здійснювати догляд від імени Держави за законністю чинностей усіх орґанів влади, господарчих установ, громадських та приватних організацій і приватніх осіб, порушуючи кримінальний переслід проти винних в ламанні законів і спротестовуючи законом встановленим порядком ті постанови, накази, обіжники та розпорядження, що ламають закони;

б/ безпосередньо доглядати і керувати діяльністю орґанів дізнання й слідства в царині викриття злочинів і виявлення винних, а також доглядати й наглядати за діяльністю орґанів Державної Поліції;

в/ наглядати за законністю й правильністю тримання вязнів під арештом;

г/ здійснювати всі функції прокурорського догляду, що їх передбачено відповідними артикулами КПК. і ЦПК.;

д/ здійснювати усі функції прокурорського догляду що до спеціяльних судів;

е/ виключається;

ж/ наглядати за виконанням вироків;

з/ наглядати за провадженням пенітенціарної політики й режиму в поправно-трудових установах.

Арт. І00.

Генеральному Прокуророві Республіки доручається:

а/ подавати до Ради Міністрів про зупинення розпоряджень Міністрів на випадок явної невідповідальности цих розпоряджень Конституції і законодавству У.Н.Р.;

б/ виключається;

в/ доглядати за законністю чинностей всіх Міністерств та инших Центральних Установ, пропонувати скасування або зміну непогоджених із законом розпоряджень, постанов, обіжників та наказів, що вони їх видали;

г/ спротестовувати безпосередньо до Ради Міністрів вищезазначені розпорядження, постанови, обіжники і накази, щоби їх було скасовано.

Увага: Генеральний Прокурор Республіки має право порушувати в Раді Міністрів питання про зупинення спротестованих розпоряджень, доки їх Рада Міністрів не розгляне.

є/ виключається;

ж/ наглядати за діяльністю Колєґій адвокатів та їхніх Президій;

з/ доглядати за правильним функціонуванням усіх місць позбавлення волі й поправно-трудових установ, а також розробляти разом з Мінісрерством Внутрішніх Справ відповідні правила, що до поправно трудової системи, так стосовно осіб, засуджених до позбавлення волі, як і до примусової праці;

и/ керувати діяльністю Помічників Ґенерального Прокурора, Прокурорів Найвищого Суду, їх Помічників, Прокурорів Міністерства, а також Прокурорів Округових Судів та їхніх Помічників і давати їм пояснення та вказівки в усіх питаннях, що виникають в їхній діяльності.

Арт. І0І.

Ґенеральний Прокурор Республіки здійснює функції прокурорського догляду так безпосередньо на той випадок, коли він визнає це за потрібне, як і через своїх Помічників і инших підлеглих йому Прокурорів.

Арт. І02.

Ґенеральний Прокурор Республіки подає один раз на рік до Ради Міністрів звіт про свою діяльність та діяльність усіх підлеглих йому Прокурорів.

Арт. І03.

Виключається.

Арт. І04.

Виключається.

Арт. І05.

До обовязків Прокурорів на місцях належить:

а/ вносити пропозиції до вищих місцевих адміністративних і громадських установ про скасування або зміну невідповідних законові розпоряджень, постанов, обіжників та наказів, що їх видають вони або підлеглі їм орґани;

б/ спротестовувати вищезгадані розпорядження, постанови, обіжники й накази порядком інстанції до відповідних установ.

Увага: подання протесту Прокурором незупинює провадження до життя спротестованої постанови за винятком випадків, що їх зазначено в законі.

в/ виключається.

г/ в царині боротьби з злочинністю і ведіння кримінальних та цивільних справ – здійснювати прокурорські функції, передбачені відповідними артикулами КПК. і ЦПК.

д/ доглядати за діяльністю орґанів поліції порядком, передбаченим в КПК і спеціяльними законами;

е/ здійснювати всі функції Прокурорського догляду що до инших судових установ.

Арт. І06.

Виключається.

Арт. І07.

Прокуратурі доручається доглядати, щоби Інститути Науково-Судової Експертизи та инші допомічні орґани, що обслуговують орґани суду та слідства, виконували одержувані від них доручення та згадки.

Арт. І08.

Округовий Прокурор здійснює надавані йому права, так особисто, як і через своїх Помічників.

Арт. І09.

Ґенеральний Прокурор Республіки має право вимагати від усіх центральних і місцевих установ, урядництв і організацій потрібні йому відомості і матеріяли, і ці вимагання є обовязкові для згаданих установ і організацій. Таке ж має право і Округовий Прокурор стосовно до всіх установ, організацій і урядовців, чинних в межах округи. Міністерства й инші центральні установи зобовязані негайно надсилати Генеральному Прокуророві Республіки в 45 примірниках всі обіжники, інструкції, обіжникові розпорядження й накази, що їх вони видають до місцевих орґанів.

Урядницькі бюлетені надсилають Генеральному Прокуророві Республіки Міністерства та инші центральні установи в 45 примірниках.

Також само округові установи та урядовці зобовязані негайно надсилати Прокуророві Округового Суду в двох примірниках видавані ними розпорядження, інструкції, бюлетені й накази.

Увага І виключається.

Увага II виключається.

Окрема думка: п.Іванович С. Д. висловлюється за виключення 2-4 уступів цього артикулу.

Арт. ІІ0.

Округовий Прокурор подає періодичні звіти про діяльність свою і своїх Помічників Ґенеральному Прокуророві Республіки.

Арт.IІI.

Виключається.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ У. Про Державну Прокуратуру.:

 1. Поділ УІІІ. Про Державний Нотаріят.
 2. Поділ X. Правило про культи
 3. Поділ II. Про Народний Суд.
 4. Поділ ІУ. Про Найвищий Суд.
 5. Поділ УІ. Про Судових Слідчих.
 6. Поділ УІІ. Про Колєґії Адвокатів.
 7. Поділ. X. Про Судових перекладачів.
 8. Поділ IX. Про судових виконавців.
 9. Поділ ІІІ. Про Округові Суди.
 10. Поділ УІІ Про кандидатів на судові посади.
 11. Поділ XI Про Інститути Науково-Судової Експертизи.
 12. Поділ XII. Про порядок дисциплінарної відповідальности персонального складу судових установ.
 13. Чи вправі прокурор подавати до суду заяву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання фізичної особи недієздатною на підставі ст., 45 ЦПК та ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру»?
 14. Положення про Прокуратуру Союзу РСР (17 грудня 1933 р.)
 15. Відповідно до п/п з) п. 1 ст. З Декрету Кабінету Міністрів «Про державне мито» розмір державного мита при поданні апеляційної (касаційної) скарги складає 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви. Чи повинна сторона сплачувати судовий збір (державне мито до прийняття закону про судовий збір) при поданні апеляційної (касаційної) скарги, якщо рішення оскаржується лише в частині стягнення судових витрат?
 16. Відповідно до ст. 85 Закону України "Про виконавче провадження",ст. 385 ЦПК скаргу на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця може бути подано до суду у десятиденний строк, а при оскарженні постанови про відкладення виконавчих дій - у триденний строк. Яким чином обчислюється строк оскарження, якщо державний виконавець, зобов'язаний у відповідності із законодавством вчинити конкретну дію по виконанню виконавчого документа, не здійснюєїі, але й не відмовляє в її здійсненні? Чи
 17. ПРОКУРАТУРА СОЮЗА ССР ПРИКАЗ 27. 05. 91 № 18 Москва О принятии «Присяги работника прокуратуры»
 18. ПРОКУРАТУРА СОЮЗА ССР ПРИКАЗ 01. 07. 86 № 41 Москва О принятии «Обязательства работника советской прокуратуры»
 19. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П Р И К А З № 2 22. 01. 2001 Москва Об изменении организации прокурорского надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах и реорганизации транспортных прокуратур (Извлечение)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -