Поділ ІІІ. Про Округові Суди.

Розділ УІ. Про склад Округового Суду.

Арт. 52.

Округовий Суд чинить в складі:

І/ плєнума Округового Суду;

2/ цивільно-судових відділів;

3/ цивільно-касаційних відділів;

4/ кримінально-судових відділів;

5/ кримінально-касаційних відділів;

6/ дисциплінарної колєґії.

Окрема думка: п.Іванович С. Д. вважає, що цей артикул слід залишити в редакції чинного Положення.

Арт. 53.

До складу Округового Суду входять: Голова Округового Суду, його Заступники, що стоять на чолі судових і касаційних відділів, і Члени Округового Суду в числі, що його визначено в штатах.

Увага І виключається.

Увага ІІ виключається.

Арт. 54.

Плєнум Округового Суду складають усі Члени Суду. Засідання плєнума є дійсні, коли в ньому бере участь не менше як половина усього складу Округового Суду, з обовязковою участю Прокурора або його заступника.

Увага І виключається.

Увага II виключається.

Арт. 55.

Голову, його Заступників та Членів Округових Судів призна­чає Президент Української Народньої Республіки на внесення Міністра Юстиції.

Звільнити з посади Голову, його Заступників та Членів Окру­гового Суду або перемістити їх з одного Округового Суду до другого можна за судом або за дисциплінарним порядком, зазначеним в поділі XII цього Положення.

Тимчасово звільнення з посади Голови його Заступників та Членів Округового Суду та переміщення їх з одного Округового Су­ду до другого може переводитися наказом Президента Республіки на підставі відповідного внесення Міністра Юстиції.

Тимчасово відсторонити від виконання обовязків, в разі потягнення їх до судової або дисциплінарної відповідальности, може: Членів Округового Суду –плєнум Суду, Найвищий Суд або Міністр Юстиції, а Голову та його Заступників – Найвищий Суд або Міністр Юстиції.

Арт. 56.

На Голову Округового Суду та його Заступників можуть бути призначені лише особи, що мають вищу правничу освіту і опріч того прослужили в орґанах судової влади У.С.Р.Р. не менше як 5 літ або перед тим чи після того – не менше як 3 роки на посадах не нижче Члена чи Прокурора Округового Суду.

На посади Членів Округових Судів можуть бути призначені особи, що мають вищу правничу освіту і опріч того були на посадах не нижче секретаря Округового Суду в органах судової влади У.С.Р.Р. не менше як 5 років, або перед тим чи після того не менше як 3 роки, чи які перебували в складі колєґії адвокатів або на посадах юрисконсультів в державних або громадських установах не менше як 6 років, чи були присяжними адвокатами не менше як 4 роки.

Окрема думка: п.Іванович С. Д. вважав неможливим визнавати фаховий стаж, що його набуто за совітської доби.

На вільні посади Членів Округових Судів кандидатів подає плєнум Суду, але Міністр Юстиції може подати до призначення також свого кандидата.

Тимчасово мають право подавати кандидатів на вільні посади Членів Округових Судів також Рекомендаційні Комісії.

Окрема думка: п.п.Руткевич П. М., Іванович С. Д., Іножарський І. П., Міронович М. Д. і Лазаревський Г. О. висловлюються проти надання Рекомендаційним Комісіям права подавати кандидатів на вільні посади Членів Округового Суду.

Увага. Тимчасово Міністрові Юстиції надається право подавати Президентові Республіки до призначення на посади Голови, його Заступників та Членів Округових Судів таких осіб з вищою правничою освітою, котрі не мають вищезазначеного службового стажу.

Арт. 57.

При Округових Судах існує Секретаріят та канцелярії, склад яких визначають окремі штати.

Арт. 58.

За секретарів Округового Суду та їх помічників можуть бути особи, що мають вищу правничу освіту або службою в судових установах набули необхідні знання й практичний досвід.

Арт. 59.

Секретарів, помічників секретарів та инших урядовців канцелярії призначає Голова Суду.

Арт. 60.

Виключається.

Арт. 61.

Народніх засідателів для участи в судових засіданнях Округового Суду закликається за особливим списком, що складається за порядком, що його визначено в арт. 28-40 цього Положення.

Арт. 62.

До цього списку народніх засідателів мусить бути записано не менше як 300 осіб.

Артикули 41-44 цього Положення мають силу також і стосовно до народніх засідателів Округового Суду.

Розділ УІІ. Про функції Голови, його Заступників і плєнуму Округового Суду.

Арт. 63.

Голова Округового Суду наглядає за всією працею Округового Суду та стежить за точним і неухильним виконанням існуючих законів і розпоряджень так Суддями та урядовцями Суду, як і всіма підлеглими йому установами.

Арт. 64.

На Заступників Голови Округового Суду покладається головування в судових та касаційних відділах Суду та виконання инших обовязків з доручення Голови або плєнуму Округового Суду.

Арт. 65.

До справ персонального відання Голови Округового Суду належить:

а/ попередньо розглядати питання, сполучені з визначенням числа і меж районів Народнього Суду й Судових Слідчих, а також числа і місця осідку нотаріяльних контор та їх штатів, і подавати свої проєкти, що до зазначених питань, на розвязання відповідних орґанів;

б/ виключається;

в/ призначати, переміщувати та звільняти всіх підлеглих Округовому Судові урядовців;

г/ стежити за своєчасним відкриттям кредитів Народнім Суддям, Судовим Слідчим і Нотарям та вимагати від них звітности;

д/ розглядати й затверджувати звітність всіх підлеглих Округовому Судові установ і урядовців;

е/ складати і подавати звітність, що до Округового Суду та всіх підлеглих йому органів, до Міністерства Юстиції;

ж/ наглядати за діяльністю канцелярії й станом грошової, матеріяльної та иншої звітности Округового Суду та инших підлеглих орґанів;

з/ зноситися в справах Округового Суду з Міністерством Юстиції та иншими урядництвами, установами й особами;

и/ наглядати за вчасним і відповідним до вимог закону складанням списків народнім засідателям.

к/ призначати й скликати засідання плєнуму Округового Суду, головувати на них, затверджувати перелік питань, що їх подають до плєнуму Округового Суду на обговорення і подавати такі з власної ініціятиви, в тому числі входити до плєнуму Округового Суду з поданням про порушення дисциплінарного переведення проти Членів Округового Суду, Народніх Суддів, Судових Слідчих, Старших Нотарів, а також про перенесення міщення[124] Народніх Суддів і Судових Слідчих з одного району в другий в межах округи;

л/ порушувати безпосередньо дисциплінарне переведення проти урядовців Округового Суду і підлеглих йому орґанів;

м/ вживати самостійно заходів дисциплинарного впливу /вимова, зауваження, попередження, догана/, що до підлеглих Округовому Судові урядовців в межах і порядком, які встановлені загальним законом, що до вживання заходів дисциплінарного впливу головою установи;

н/ наглядати за діяльністю колєґії адвокатів, судових виконавців і судових перекладачів;

о/ виключається;

п/ призначати ревізії та обслідування всіх підлеглих Округовому Судові установ і урядовців;

р/ інструктувати в межах Наказу Округовим Судам і відповідно до обіжників Міністерства Юстиції Народніх Суддів, Судових Слідчих, Нотарів та инших підлеглих Округовому Судові установ та осіб.

Арт. 66.

Голова Округового Суду, що постійно головує в одному з відділів його, який обірає на власний розсуд, має право взяти на себе головувавння в будь якій справі і в иншому відділі Суду.

В такому випадку головуючий в цьому відділі Заступник Голови Суду зобовязаний брати участь в засіданні лише тоді, коли нема потрібної кількости Членів Суду.

Окрема думка: п.п. Іванович С. Д. і Міронович М. Д. висловилися проти того, щоб голова Суду постійно головував в одному з відділів Суду.

Арт. 67.

До компетенції плєнуму Округового Суду належить:

а/ заслухувати доповіді Голови Округового Суду, його Заступників, Народніх Суддів, Судових Слідчих та підлеглих Округовому Судові урядовців і установ, а також доповіді Голови колєґії адвокатів і ухвалювати з приводу заслуханих доповідей відповідні постанови;

б/ заслухувати доповіді про наслідки переведених ревізій та обслідувань підлеглих і піддоглядних Округовому Судові установ та окремих урядовців, вживати заходів до усунення зауважених при цьому хиб і давати потрібні вказівки, не виключаючи й обіжникових;

бІ/ розподіляти Членів Округового Суду по відділах, формувати з числа Членів особливі склади для слухання окремих справ, призначати виїздні сесії та їх склад, а також порушувати в Міністерстві Юстиції питання про зміну загального числа Членів Округового Суду;

в/ обирати Голову і Членів до Дисциплінарної Колєґії Округового Суду з терміном на один рік;

г/ розвязувати питання про порушення дисциплінарного пересліду проти Членів Округового Суду, не виключаючи Голови та Членів Дисциплінарної Колєґії, проти Народніх Суддів, Судових Слідчих та Старших Нотарів, а також проти всіх урядовців підлеглих Округовому Судові, про відсторонення згаданих осіб з посади аж до розвязання справ про них, в разі порушення проти них дисциплінарного або кримінального пересліду, а також про переміщення Народніх Суддів і Судових Слідчих в межах округи з одного району в другий;

д/ розвязувати питання про передачу справ на підставі артикулу 33 КПК і арт. 32 ЦПК, з одного Народнього Суду в другий в межах тієїж таки округи;

е/ визначати на внесення Голови Округового Суду межі районів Народнього Суду, Судових Слідчих і Нотаріяльних Контор, а також обірати кандидатів на вільні посади Членів Округових Судів, Народніх Суддів, Судових Слідчих та Старших Нотарів;

еІ/ визначати для Голови, його Заступників та Членів Суду, Народніх Суддів, Судових Слідчих та Старших Нотарів вакаційний час[125];

ж/ розглядати окремі питання, що їх вносять Голова Округового Суду, Його Заступники або Прокурор Округового Суду, звязані з неясністю або неповнотою чинних законів, алеж що разу виключно в звязку з будь якою конкретною справою чи постановою;

Увага. Міркування плєнуму, що до питань, передбачених в п. "ж" подається на розвязання Найвищого Суду.

жІ/ ухвалювати про звільнення з посади Членів Округового Суду, Народніх Суддів, Судових Слідчих та Старших Нотарів у випадках, що їх зазначено в 16210 - 16211 арт. цього Положення;

ж2/ призначати Члена Округового Суду до Округової Особливої Комісії на складання списків народнім засідателям.

Арт. 68.

Усі питання на плєнумі розвязуються звичайною більшістю голосів. В випадках рівного поділу голосів, голос головуючого дає перевагу.

Увага виключається.

Розділ УІІІ. Про склад судових та розпорядчих засідань Округового Суду, про порядок виклику до Округового Суду народніх засідателів і про склад дисциплінарної колєґії Округового Суду.

Арт. 69.

Судові засідання відділів Округового Суду відбуваються в складі головуючого і двох членів. Склад судових засідань кримінально-судового відділу в випадках, що їх зазначено в КПК, поповнюється чотирьма народніми засідателями.

Головує в засіданнях Голова Суду або його Заступник, або старший з Членів Суду. В разі потреби Члена Суду може заступати додатковий Народній Суддя.

Увага виключається.

Окрема думка: п.п.Лазаревський Г. О., Завадський В. В. і Іножарський І. П. висловлюються проти участи народніх засідателів в засіданнях Округового Суду.

Арт. 70.

Розпорядчі засідання кримінального і кримінально-касаційного відділів Суду відбуваються в складі головуючого і двох членів.

Арт. 71.

Народні засідателі для участи в судових засіданнях кримінально-судового відділу викликаються, з постанови розпорядчого засідання відділу, на підставі списку народнім засідателям, що є в Округовому Суді.

Окрема думка: п.п. Лазаревський Г. О., Завадський В. В. і Іножарський І. П. висловлюються за виключення цього артикулу.

Арт. 72.

До складу дисциплінарної колєґії Округового Суду входять Голова цієї колєґії та її Члени з обовязковою участю Прокурора.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ ІІІ. Про Округові Суди.:

 1. Поділ ІІІ. Заходи адміністративного впливу.
 2. ЗАКОН про деякі зміни закону з дня 26-го січня 1919 року про Надзвичайні Військові Суди
 3. Проект закону про суди в адміністративних справах. 1932
 4. Сучасники про совісні суди
 5. Поділ II. Про Народний Суд.
 6. Поділ X. Правило про культи
 7. Поділ ІУ. Про Найвищий Суд.
 8. Поділ УІ. Про Судових Слідчих.
 9. Історики й правознавці про совісні суди та їх завдання
 10. Розділ 5 - Інструкція Австрійської Імперії про церковні суди
 11. Поділ. X. Про Судових перекладачів.
 12. Поділ У. Про Державну Прокуратуру.
 13. Поділ IX. Про судових виконавців.
 14. Поділ УІІІ. Про Державний Нотаріят.
 15. МОТИВИ до окремих артикулів проекту закону про Суди в адміністративних справах.
 16. Поділ УІІ. Про Колєґії Адвокатів.
 17. Поділ УІІ Про кандидатів на судові посади.
 18. СТАТУТ князя Ярослава про церковні суди (Просторова редакція)[7]
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -